Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Σλοβακία

Στη σελίδα αυτή συνοψίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των Σλοβάκων μεταφραστών και διερμηνέων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει ο κατάλογος των Σλοβάκων μεταφραστών και διερμηνέων;

Ο κατάλογος πραγματογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών που τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) περιλαμβάνει ένα τμήμα για διερμηνείς και ένα τμήμα για μεταφραστές, με τα στοιχεία 1 341 μεταφραστών και 1 240 διερμηνέων στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος μεταφραστή ή διερμηνέα δυνάμει του νόμου αριθ. 382/2004 περί πραγματογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών, και περί τροποποίησης ορισμένων άλλων πράξεων, οι οποίοι είναι ή ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών.

Ο κατάλογος πραγματογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών περιλαμβάνει χωριστό τμήμα για τους διερμηνείς και χωριστό τμήμα για τους μεταφραστές. Η εν λόγω βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη μόνο στα σλοβακικά.

Όλοι οι διερμηνείς και μεταφραστές που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών στο αντίστοιχο τμήμα ανάλογα με τις γλώσσες εργασίας τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα αναγνωριστικά που εκδίδει το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακίας, δηλαδή το δελτίο ταυτότητας του διερμηνέα/μεταφραστή και την επίσημη σφραγίδα του διερμηνέα/μεταφραστή.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στον κατάλογο μεταφραστών και διερμηνέων;

Η πρόσβαση στον κατάλογο και η αναζήτηση μεταφραστών και διερμηνέων πραγματοποιείται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω μεταφραστή ή διερμηνέα στη Σλοβακία;

Πληροφορίες σχετικά με τους διερμηνείς και τους μεταφραστές διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στην ενότητα «Μητρώα», επιλέγοντας «Μεταφραστές» ή «Διερμηνείς».

Τα στοιχεία επικοινωνίας των μεταφραστών και των διερμηνέων (καθώς και άλλες πληροφορίες, κατά περίπτωση) μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο. Η αναζήτηση μεμονωμένων μεταφραστών και διερμηνέων μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τον αριθμό μητρώου, τη γλώσσα, το όνομα και το επώνυμο, τον δήμο, την περιφέρεια, την περιοχή ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των πεδίων. Όταν από τα αποτελέσματα της αναζήτησης επιλέγεται συγκεκριμένο πρόσωπο, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του, το εύρος της άδειάς του για την άσκηση του επαγγέλματος του διερμηνέα ή του μεταφραστή και η ημερομηνία έναρξης (και, κατά περίπτωση, η ημερομηνία λήξης) της άδειας αυτής, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά τα τελευταία τρία έτη σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος· σε περίπτωση παύσης, η καταχώριση προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία ισχύει η παύση, πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή αναστολή άσκησης επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τη νομική βάση, την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής αναστολής και την ημερομηνία λήξης της, πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας λήξης της διακοπής, τον αριθμό μητρώου και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κατάλογος διερμηνέων

Κατάλογος μεταφραστών

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.