Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Σλοβενία

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει επισκόπηση της βάσης δεδομένων των ορκωτών διερμηνέων της Σλοβενίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Ποιες πληροφορίες τηρούνται στο μητρώο ορκωτών διερμηνέων της Σλοβενίας;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαχειρίζεται το μητρώο ορκωτών διερμηνέων. Το σλοβενικό δίκαιο δεν κάνει διάκριση μεταξύ διερμηνέων και μεταφραστών. Όσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τόσο υπηρεσίες διερμηνείας όσο και υπηρεσίες μετάφρασης.

Το μητρώο ορκωτών διερμηνέων περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία είναι όλα δημόσια:

 • Επώνυμο
 • Όνομα/-τα
 • Διεύθυνση
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Πόλη
 • Τηλέφωνο
 • Email
 • Γλώσσα

Το μητρώο περιέχει επίσης ορισμένες πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό:

 • Επαγγελματικός τίτλος
 • Ημερομηνία ορισμού
 • Επάγγελμα
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • Αριθ. ταυτότητας (EMŠO)
 • Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση ή το άλλο εργασιακό καθεστώς

Είναι δυνατή η δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των ορκωτών διερμηνέων της Σλοβενίας;

Ναι. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Αναζήτηση ορκωτού διερμηνέα στη Σλοβενία

Η βάση δεδομένων των ορκωτών διερμηνέων διαθέτει ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης με πρόσβαση σε όλα τα δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα, η οποία παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Όνομα/-τα
 • Επώνυμο
 • Πόλη
 • Τηλέφωνο
 • Γλώσσα

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορούν να φιλτραριστούν βάσει (μίας μόνο) γλώσσας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ορκωτοί διερμηνείς — μητρώο

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.