Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Ισπανία

Το παρόν τμήμα της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή στην Ισπανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή στην Ισπανία;

Ι. Διερμηνείς και μεταφραστές στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης:

Στην Ισπανία υπάρχουν κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τους ορκωτούς διερμηνείς και μεταφραστές στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης, οι οποίες συνοψίζονται κατωτέρω:

Στο άρθρο 231.5 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία (Ley Orgánica del Poder Judicial) προβλέπεται ότι «στην ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής ή το δικαστήριο μπορούν να διορίζουν ως διερμηνέα οποιοδήποτε άτομο γνωρίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, εφόσον δώσει τον απαιτούμενο όρκο ή υπόσχεση».

Στο άρθρο 440 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Criminal) κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνδρομής από διερμηνέα και στο άρθρο 441 ορίζεται ότι «ο διερμηνέας επιλέγεται μεταξύ των πτυχιούχων διερμηνέων, εφόσον υπάρχουν επιτόπου. Σε αντίθετη περίπτωση, διορίζεται άτομο με άριστη γνώση της γλώσσας και, ελλείψει αυτού, οποιοδήποτε άτομο γνωρίζει τη γλώσσα».

Στο άρθρο 762.8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζεται ότι «εφόσον ο κατηγορούμενος ή ο μάρτυρας δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί την ισπανική γλώσσα, η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 398, 440 και 441, χωρίς να είναι αναγκαίο ο διερμηνέας να είναι κάτοχος επίσημου τίτλου».

Επιπλέον, στο άρθρο 9 του νόμου για την έγκριση του καθεστώτος των θυμάτων («νόμος 4 της 27ης Απριλίου 2015 περί του καθεστώτος των θυμάτων εγκληματικών πράξεων») αναγνωρίζεται το δικαίωμα για μετάφραση και διερμηνεία.

Γενικά, σε ποινικές ή αστικές υποθέσεις στις οποίες χορηγείται νομική συνδρομή, η αμοιβή του μεταφραστή ή του διερμηνέα καταβάλλεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (ή τις αυτόνομες κοινότητες με αρμοδιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης), ενώ σε αστικές διαδικασίες στις οποίες δεν χορηγείται νομική συνδρομή η αμοιβή του μεταφραστή ή του διερμηνέα καταβάλλεται από τον διάδικο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφραστές ή διερμηνείς παρεμβαίνουν και σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, όπως οι αιτήσεις ασύλου.

ΙΙ. Οι ορκωτοί διερμηνείς και μεταφραστές:

Το Υπουργείο Εξωτερικών απονέμει τον τίτλο του ορκωτού μεταφραστή ή διερμηνέα, μετά την επιτυχή υποβολή στις σχετικές εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος επιτρέπει τη διενέργεια επίσημων μεταφράσεων.

¿Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην ισπανική βάση δεδομένων με τα στοιχεία των μεταφραστών;

Στην Ισπανία δεν υπάρχει βάση δεδομένων με τα στοιχεία διερμηνέων και μεταφραστών.

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στην Ισπανία;

Παρά ταύτα, το Υπουργείο Εξωτερικών και Συνεργασίας συνήθως δημοσιεύει κατάλογο των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς ορκωτών διερμηνέων.

Η πρόσβαση στον κατάλογο παρέχεται δωρεάν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει κατάταξη των γλωσσών με αλφαβητική σειρά και τους ορκωτούς μεταφραστές για κάθε γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.