Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Εάν πρέπει να κατανοήσετε και να γίνετε κατανοητός σε μια ακρόαση που διεξάγεται σε άλλο κράτος μέλος ή εάν χρειάζεστε νομική μετάφραση μιας σύμβασης ή άλλου νομικού εγγράφου, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή.

Εισαγωγή

Με την αύξηση της κινητικότητας και της μετανάστευσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται επίσης ανάλογη αύξηση του αριθμού των κάθε είδους σχέσεων (εμπορικών, νομικών, ακαδημαϊκών ή προσωπικών) μεταξύ πολιτών διαφορετικών ιθαγενειών, πολιτισμών και γλωσσών. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε μεγάλη ποικιλία καταστάσεων στις οποίες απαιτούνται υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Καθώς πολλές από τις καταστάσεις αυτές πρέπει είτε να επικυρώνονται είτε να επιβεβαιώνονται από τις αρχές (συχνά από δικαστήρια ή άλλα νομικά όργανα), συνηθίζεται να απαιτούνται επίσημες μεταφράσεις εγγράφων που έχουν καταρτισθεί αρχικά σε άλλη γλώσσα.

Σκοποί της επίσημης μετάφρασης είναι η πιστοποίηση γεγονότων σε μια νομική ή διοικητική διαδικασία / δικαστική υπόθεση, η αναγνώριση νομικών περιστατικών που προέρχονται από αλλοδαπή χώρα και η εφαρμογή του κατάλληλου δικαίου σε αλλοδαπούς πολίτες (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο).

Οι υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης οργανώνονται διαφορετικά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια (ανομοιογένεια συστημάτων και πρακτικών). Για παράδειγμα, σε χώρες αστικού δικαίου, όπως η Ισπανία ή η Ελλάδα, το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή υπόκειται σε διάφορους κανόνες πρόσβασης και ασκείται υπό διαφορετικούς όρους εργασίας, όσον αφορά το καθεστώς, την αμοιβή ή την πιστοποίηση.

Τι είναι ο νομομαθής μεταφραστής;

Ο μεταφραστής παράγει ένα έγγραφο μεταφράζοντας ένα κείμενο από μια γλώσσα σε άλλη γλώσσα. Ο νομομαθής μεταφραστής πρέπει να κατέχει τις βασικές έννοιες και την ορολογία όχι μόνον του δικαίου, αλλά και του τομέα εφαρμογής του. Η νομική μετάφραση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύγλωσσης επικοινωνίας, καθώς επιτρέπει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, νομικές και κρατικές υπηρεσίες να επικοινωνούν πέρα από τις διάφορες γλώσσες και τους πολιτισμούς εντός και εκτός των συνόρων ενός κράτους. Η νομική μετάφραση απαιτεί γνώση της ειδικής ορολογίας και γνώση των γλωσσικών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στα σχετικά έγγραφα. Ο νομομαθής μεταφραστής, ως μέλος μιας νομικής ομάδας με πρόσβαση σε νομικούς εμπειρογνώμονες, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως κάθε συγκεκριμένη υπόθεση και την απαιτούμενη νομική ορολογία. Η κατανόηση του νομικού συστήματος και των συναφών νομικών διαδικασιών εκ μέρους του νομομαθή μεταφραστή διασφαλίζει ότι μπορεί να σας βοηθήσει στις νομικές σας ενέργειες.

Τα επαγγελματικά πρότυπα που αφορούν τη γλωσσική ικανότητα, τις μεταφραστικές δεξιότητες και τη γνώση των συστημάτων, των διαδικασιών, της ορολογίας και των γλωσσικών συμβάσεων που ισχύουν σε ειδικές περιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία κατά την αναζήτηση νομομαθή μεταφραστή.

Τι είναι ο νομομαθής διερμηνέας;

Ο διερμηνέας παρέχει προφορικές γλωσσικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους διερμηνείας από μια γλώσσα σε μιαν άλλη (ταυτόχρονη, διαδοχική ή ψιθυριστή διερμηνεία). Οι νομομαθείς διερμηνείς είναι ειδικοί οι οποίοι εργάζονται κατά κύριο λόγο με δικηγόρους σε νομικές υποθέσεις, όπως δίκες, καταθέσεις, ακροάσεις, διαμεσολαβήσεις, διαιτησίες, συναντήσεις πελατών κ.λπ. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με άλλα μέρη εάν εμπλέκεσθε σε διασυνοριακές διαδικασίες.

Δικαστικός μεταφραστής/διερμηνέας

Οι δικαστικοί μεταφραστές/διερμηνείς είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταφράζουν επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικά γάμου, σχολικά πιστοποιητικά, διπλώματα πανεπιστημίου, δικαστικά υπομνήματα, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.), καθώς και να διερμηνεύουν σε δικαστήρια (π.χ. όταν διάδικοι ή μάρτυρες καταθέτουν), σε αστυνομικά τμήματα (στη διάρκεια ανάκρισης κατόπιν σύλληψης) ή ενώπιον διοικητικών αρχών (π.χ. κατά τη διάρκεια τελωνειακών ελέγχων). Οι επίσημοι δικαστικοί μεταφραστές/διερμηνείς εξουσιοδοτούνται να θέτουν επίσημη σφραγίδα στις μεταφράσεις τους για την πιστοποίησή τους.

Οι δικαστικοί μεταφραστές/διερμηνείς πρέπει κανονικά να διαθέτουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη/στις γλώσσα/-ες εργασίας τους και να κατέχουν διάφορες δεξιότητες μετάφρασης και διερμηνείας, παρότι οι απαιτήσεις διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ένα σύστημα για την επιλογή και τον διορισμό δικαστικών μεταφραστών/διερμηνέων. Συνήθως, ένας ορκωτός μεταφραστής μπορεί επίσης να εργάζεται ως δικαστικός διερμηνέας. Οι διάφορες χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικούς επίσημους χαρακτηρισμούς όταν αναφέρονται σε δικαστικούς μεταφραστές/διερμηνείς.

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή/διερμηνέα;

Η αναζήτηση νομικού μεταφραστή ή διερμηνέα είναι επί του παρόντος δυνατή μέσω πρόσβασης στις εθνικές βάσεις δεδομένων μεταφραστών και/ή διερμηνέων.  Ωστόσο, τέτοιες βάσεις δεδομένων δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη. Ενίοτε, οι δικτυακοί τόποι των υπουργείων Δικαιοσύνης ή ανώτερων περιφερειακών δικαστηρίων διαθέτουν έναν σύνδεσμο προς επίσημα ή ημιεπίσημα μητρώα προσοντούχων μεταφραστών/διερμηνέων.

Στις ποινικές υποθέσεις, τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν βάσει της οδηγίας 2010/64/ΕΕ να διασφαλίσουν τη θέσπιση τέτοιου μητρώου έως τις 27 Οκτωβρίου 2013, καταληκτική προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Βάσει της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν για την ύπαρξη διαδικασίας ή μηχανισμού με σκοπό την εξακρίβωση του κατά πόσον οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι χρειάζονται τη συνδρομή διερμηνέα και μεταφραστή, εναπόκειται δε στα κράτη μέλη να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία στους υπόπτους ή κατηγορουμένους. Θα πρέπει να παρέχεται μετάφραση για τα έγγραφα που είναι ουσιώδη για τη διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος υπεράσπισης, ενώ, κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παρέχεται προφορική μετάφραση ή προφορική σύνοψη των εν λόγω ουσιωδών εγγράφων, υπό τον όρο ότι δεν θίγεται η διεξαγωγή δίκαιης διαδικασίας. Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδα διερμηνείας και μετάφρασης, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με:

  • τον φορέα που φιλοξενεί την οικεία εθνική βάση δεδομένων,
  • τους κανόνες που εφαρμόζονται όσον αφορά την προσφυγή σε μεταφραστές και διερμηνείς,
  • τις γεωγραφικές περιοχές ευθύνης μεταφραστών και διερμηνέων,
  • την κατάρτιση / τα προσόντα μεταφραστών και διερμηνέων,
  • το κόστος,
  • τα συστήματα ασφάλισης και την ύπαρξη διαδικασιών παραπόνων,

επιλέξτε μία από τις σημαίες που παρατίθενται δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.