Prekladatelia/Tlmočníci

Greece

Grécko nemá webové sídlo so zoznamom súdnych prekladateľov alebo tlmočníkov. V súčasnosti sa pripravuje digitalizácia našich databáz a ich elektronické rozhrania.

Content provided by:
Greece

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Grécku?

Tlmočenie a preklad na gréckych súdoch v trestných konaniach sa upravuje v článkoch 233 – 238 gréckeho Trestného poriadku. Tlmočníkov a prekladateľov určuje príslušný súd z daného zoznamu, ktorý každoročne zostavuje súdna rada priestupkového súdu a potvrdzuje rada odvolacieho súdu. Vo výnimočne naliehavých prípadoch môžu byť určení tlmočníci mimo uvedeného zoznamu.

Pre občianske súdne konanie platí článok 252 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa stanovuje, že ak svedok, znalec alebo účastník konania neovláda grécky jazyk, je povolaný tlmočník, ktorého určuje súd. Obdobné ustanovenie obsahuje takisto článok 137 správneho súdneho poriadku.

Takisto je potrebné uviesť, že existuje register prekladateľov osvedčených ministerstvom zahraničných vecí. V tomto registri sa uvádzajú prekladatelia, ktorí vypracúvajú preklady verejných aj súkromných dokumentov v súlade s novým legislatívnym rámcom.

Zahraničné verejné dokumenty z krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru z roku 1961, ratifikovaného v Grécku zákonom č. 1497/1984 (Vládny vestník, séria I, č. 188), sa prekladajú len vtedy, keď je k nim pridaná apostila v súlade s daným dohovorom. Všetky ostatné zahraničné dokumenty musia byť overené gréckym konzulárnym úradom v krajine pôvodu dokumentu alebo konzulárnym úradom príslušnej krajiny v Grécku.

Preklad sa neposkytuje bezplatne. Cenu stanovuje námestník ministra zahraničných vecí.

Okrem toho v súlade s advokátskym poriadkom (článok 36 zákona č. 4194/2013, Vládny vestník, séria I, č. 208) k práci advokáta náleží preklad dokumentov vypracovaných v cudzom jazyku a preklad gréckych dokumentov do akéhokoľvek cudzieho jazyka. Preklad je právne platný pre súdny alebo akýkoľvek iný orgán, ak je k nemu pripojená overená kópia originálneho dokumentu a advokát potvrdí, že má dostatočné znalosti tak jazyka originálneho dokumentu, ako aj jazyka, do ktorého dokument preložil.

Je prístup do databáz gréckych prekladateľov bezplatný?

V Grécku neexistuje centralizovaná databáza gréckych súdnych prekladateľov/tlmočníkov.

Existuje však databáza členov Gréckej jednoty prekladateľov (členov Medzinárodnej federácie prekladateľov – FIT), ktorí sú profesionálni prekladatelia (niektorí z nich sa zaoberajú aj tlmočením). Táto databáza používateľom umožňuje vyhľadať tlmočníka/prekladateľa podľa jazyka a regiónu.

Údaje o profesionálnych prekladateľoch podľa regiónov Grécka okrem toho možno nájsť v databáze Gréckej jednoty profesionálnych prekladateľov, absolventov Jónskej univerzity (člen FIT), ktorej členovia sa špecializujú na dva z týchto troch jazykov: angličtina, francúzština alebo nemčina (so žiadosťou o informácie týkajúce sa jazykových špecializácií členov jednoty je potrebné sa obrátiť priamo na jednotu).

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Grécku

Pozri predchádzajúci text.

Súvisiace odkazy

Register prekladateľov osvedčených ministerstvom zahraničných vecí

Grécka jednota prekladateľov

Grécka jednota profesionálnych prekladateľov, absolventov Jónskej univerzity

Ministerstvo spravodlivosti (kde možno nájsť kontaktné údaje gréckych prokuratúr a súdov)

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.