Õigustõlkijad/-tõlgid

Belgia

Siin lehel on esitatud teave, mis aitab leida tõlki kohtumenetluse jaoks või tõlkijat, kasutades selleks vajaduse korral ametlikku veebisaiti.

Sisu koostaja:
Belgia

Kuidas leida tõlkijat Belgias?

Belgias on praegu kaks ametlikku keskset andmebaasi: üks kohtuekspertide ning teine tõlkijate, tõlkide ja tõlkijate-tõlkide jaoks.

Registrid loodi 10. aprilli 2014. aasta seadusega.

Nende ametlikud nimed on

  • kohtuekspertide riiklik register (registre national des experts judiciaires);
  • tõlkijate, tõlkide ja tõlkijate-tõlkide riiklik register (registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes).

Seadus jõustus 1. detsembril 2016.

Alates 15. juunist 2017 on saanud nende registritega tutvuda kohtud. See tähendab, et kohtukantseleid ja prokuratuurid kohtuekspertide või tõlkijate/tõlkide nimekirju enam ei pea.

Tulevikus pääseb nendele registritele juurde ka politsei.

Lõpuks saab selle registriga vabalt tutvuda igaüks föderaalse justiitsministeeriumi veebisaidil.

Seotud lingid

Tõlkijate/tõlkide ja kohtuekspertide riiklikud registrid

Viimati uuendatud: 03/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.