Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hollandi keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Belgia

Sellel lehel aidatakse leida ametliku veebisaidi kaudu õigustõlkijat või -tõlki Belgias.

Sisu koostaja:
Belgia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas leida Belgias õigustõlkijat või - tõlki?

Praegu ei ole Belgias keskset ametlikku tõlkide ja tõlkijate andmebaasi. Siiski on olemas vandetõlkide nimekirjad, mida ajakohastab mitu kohtukantseleid.

Seonduvad lingid

Belgia justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 27/04/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.