Õigustõlkijad/-tõlgid

Bulgaaria

Bulgaarial ei ole tõlkijate ja tõlkide andmebaasi.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Praegu puudub ka kohtutõlkijate elektrooniline andmebaas.

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse lõppsätete § 6 lg 4 kohaselt on kohtute seaduse artiklit 403 muudetud, et lisada uus lõige 2, millega nähakse ette, et justiitsminister annab kõrgema kohtute nõukojaga kooskõlastades määruse, milles sätestatakse tõlkijatena tunnustatud spetsialistide nimekirjadesse kandmise ja nimekirjade muutmise ettepanekute suhtes kohaldatavad menetlused ja tähtajad; tingimused, mis neil tuleb täita, ja nende tasu kindlaksmääramise tingimused ja kord. Selle seaduse volitusnormi alusel võeti 16. mail 2014 vastu kohtutõlkijaid käsitlev dekreet nr N-1 (DV nr 43, 23. mai 2014). Igal regionaalsel kohtul või halduskohtul ning kriminaalasjade erikohtul on register, kus on loetletud kohtutõlkijatena tunnustatud spetsialistid. Ministeeriumid, asutused, institutsioonid, omavalitsused, kutse- ja muud organisatsioonid ja akadeemilised asutused ning kohtutõlkijate kandidaadid võivad teha nimekirja kandmise ettepanekuid. Nimekirja kandmise ettepanek tehakse pädeva regionaalse või halduskohtu esimehele või kriminaalasjade erikohtu esimehele.

Dokumentide legaliseerimise ja tõlkimisega seotud küsimusi reguleerib dokumentide ja muude dokumentide legaliseerimist, kinnitamist ja tõlkimist puudutav määrus, mis võeti vastu ministrite nõukogu 1958. aasta dekreediga nr 184.

Kõrgeim halduskohus tunnistas 16. jaanuari 2008. aasta määruse nr 1 ekspertide registreerimise, kvalifikatsiooni ja tasustamise kohta kehtetuks. Ette on valmistatud uus määrus ja selle eelnõu avaldati justiitsministeeriumi veebisaidil avalikuks konsulteerimiseks vastavalt normatiivaktide seaduse artikli 26 lõikele 2. Eelnõu on kooskõlastamiseks edastatud kõrgemale kohtute nõukojale ja siseministeeriumile.

Viimati uuendatud: 08/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.