Õigustõlkijad/-tõlgid

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Üldiselt reguleerivad alaliste kohtutõlkide staatust (Stalni sudski tumači) kohtute seadus (Zakon o sudovima) (Narodne novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 ja 67/18) ning alaliste kohtutõlkide eeskiri (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN nr 88/08 ja 119/08), samas kui nende õiguseid ja kohustusi üksikmenetlustes reguleerivad menetlusõiguse valdkonna eriseadused (tsiviilmenetluse seadus (Zakon o parničnom postupku), kriminaalmenetluse seadus (Zakon o kaznenom postupku)).

Alaliseks kohtutõlgiks saamiseks peab taotleja vastama avaliku teenistuse üldtingimustele ja veel järgmistele eritingimustele:

  • lisaks horvaadi keele oskusele peab ta täielikult valdama mõnda võõrkeelt ja kui kohtu tööpiirkonnas kasutatakse lisaks horvaadi keelele ametliku keelena ka etnilise või rahvuskogukonna või vähemuse keelt, peab ta täielikult valdama ka seda keelt;
  • ta peab tundma kohtusüsteemi korraldust, riigihaldust ja õigusterminoloogiat;
  • tal peab olema akadeemiline kraad.

Alalise kohtutõlgi ametisse ei või nimetada isikut, keda ei saa avalike teenistujate seaduse (Zakon o državnim službenicima) artikli 49 punkti a kohaselt avalikku teenistusse võtta, samuti ei või sellesse ametisse nimetada isikut, kes on lõpliku kohtuotsusega süüdi mõistetud süüteos, mille tõttu ta ei ole kõlblik täitma alalise kohtutõlgi ülesandeid, kuni püsivad süüdimõistva kohtuotsuse õiguslikud tagajärjed, või kellel on ajal, mil ta taotleb enda alalise kohtutõlgi ametikohale nimetamist, keelatud sellel kutsealal tegutseda.

Alaliseks kohtutõlgi ametisse võib nimetada ka ELi liikmesriigi kodaniku või välisriigi kodaniku, kui ta tunneb kohtusüsteemi, riigihaldust ja õigusterminoloogiat ning on omandanud akadeemilise kraadi ja kui ta valdab lisaks oma päritoluriigi keelele täielikult horvaadi keelt või etnilise või rahvuskogukonna või vähemuse keelt.

Alalised kohtutõlgid

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (kohtutõlkide ja -tõlkijate ühing)

Ühing asutati 2000. aastal eesmärgiga edendada, arendada ja kaitsta kohtutõlgi ja -tõlkija tegevusala ja elukutset ning aidata aktiivselt kaasa õigusriigi toimimisele ja inimõiguste kaitsmisele.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Telefon: +385 955 654 350

E-post: info@ustip.hr

Udruge stalnih sudskih tumača (alaliste kohtutõlkide ühingud)

Horvaatias on kuus alaliste kohtutõlkide ühingut, mille alaliseks kohtutõlgiks saada soovivate kandidaatide koolitusprogrammid justiitsministeerium heaks on kiitnud.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Horvaatia kohtutõlkide kutseliit, HSUST)

Kutseliit asutati 2007. aastal ja see on üks kuuest Horvaatia kutseliidust, mis on akrediteeritud tulevaste alaliste kohtutõlkide koolitamiseks. Lisaks tulevaste kohtutõlkide koolitamisele aitab ühing Horvaatia Vabariigi ja kogu Euroopa kohtutõlkidel omavahel suhelda.

Koolitajad on ametisse nimetatud kohtutõlgid, kes on ühtlasi kandidaadi keeles töötavad juristid ja õppejõud.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Telefon: +385 995 021 926

E-post: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (alaliste kohtutõlkide ühing, USST)

Ühing asutati 19. veebruaril 2010 ja see asub Zagrebis. Ühing on mittetulunduslik kutseliit, kes võtab tavaliikmeteks vastu ainult alalisi kohtutõlke, millega ta eristub samaväärsetest ja samalaadsetest ühingutest.

Ühingu põhitegevusalad on liikmete kutsealane võrgustikutöö ja erialane arendamine; konverentside, loengute, seminaride, kongresside, kohtumiste ja muude erialaste kogunemiste korraldamine, et käsitleda valdkondlikke teemasid; koostöö teiste samaväärsete ja samalaadsete ühingute ja organisatsioonidega välismaal, samuti kõigi ühingu tööd toetavate organisatsioonidega.

8. juunil 2012 võeti USST rahvusvahelise mittetulundusliku kohtutõlkide ühingu EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) liikmeks ning 1. augustil 2013 sai ta ühehäälse otsusega täisliikmeks.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Telefon/faks: +385 13 864 043

E-post: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (kohtutõlkide ja -tõlkijate selts)

Kohtutõlkide ja -tõlkide selts on 1989. aastal asutatud kutseorganisatsioon, millel on juriidilise isiku staatus ja mis on registreeritud Horvaatia Vabariigi ühenduste registris.

Selts keskendub oma tegevuses tõlkija elukutse edendamisele ja arendamisele, valdkonna teemasid käsitlevate konverentside, loengute, seminaride, kongresside, kohtumiste ja muude kogunemiste korraldamisele, võrgustikutööle ja liikmete erialasele koolitamisele ning osaleb aktiivselt tõlkijate/kohtutõlkide erialaga seotud õigusloomes.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Telefon: + 385 98 454 007
Telefon/faks: +385 16 153 385

E-post: irena.gizdavcic@gmail.com, info@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (kohtutõlkide ühing TEMPUS)

Organisatsioonil on juriidilise isiku staatus ja see on registreeritud Horvaatia Vabariigi ühenduste registris.

TEMPUS tegeleb tõlkija elukutse täiustamisega, korraldab konverentse, loenguid, seminare, kongresse, samuti tõlkijate ja alaliste õigustõlkide erialast koolitust ning võrgustikutööd.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Telefon: +385 98 421 848, +385 915 161 664

E-post: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (kohtutõlkide ja -tõlkijate ühing, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Telefon: +385 98 473 470, +385 21 783 422

E-post: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Telefon: +385 989 438 974, +385 989 426 580

E-post: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (alaliste kohtutõlkide kutseliit)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Telefon: +385 12 983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (kohtutõlkide ja -tõlkijate ühing)

Ühing asutati 2000. aastal eesmärgiga edendada, arendada ja kaitsta kohtutõlgi ja -tõlkija tegevusala ja elukutset ning aidata aktiivselt kaasa õigusriigi toimimisele ja inimõiguste kaitsmisele.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Telefon: +385 955 654 350

E-post: info@ustip.hr

Viimati uuendatud: 21/11/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.