Õigustõlkijad/-tõlgid

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Alates 1. juulist 2019 kohaldatakse Küprosel kinnitatud tõlgete suhtes õigusnorme, mis on sätestatud seaduses 45(I)/2019 (vannutatud tõlkijate osutatavate teenuste registreerimise ja reguleerimise kohta).

Selle seaduse kohaselt peab iga kinnitatud tõlget vajav era- või avalik-õiguslik asutus pöörduma otse sellise vannutatud tõlkija poole, kes on kantud vannutatud tõlkijate nõukogu vannutatud tõlkijate registrisse.

Seaduses on „kinnitatud tõlge“ määratletud kui kirjaliku teksti või dokumendi võõrkeelest kreeka või türgi keelde – või vastupidisel suunal – tehtud kehtiv ja täpne tõlge, mis on nõuetekohaselt tembeldatud ja Küprose Vabariigi pitseriga kinnitatud.

Vannutatud tõlkijad tõlgivad dokumente, mis on mõeldud ametlikuks kasutamiseks Küprosel või välismaal, näiteks haridustõendid, abielutunnistused, sünnitunnistused, surmatunnistused, karistusregistri tõendid, passid, isikutunnistused, pangakontod, kinnisvara omandiõigust kinnitav dokument, äridokumendid, meditsiinilised ja õigusdokumendid.

Hõlmatud keeled: araabia, armeenia, bosnia, bulgaaria, eesti, gruusia, hiina, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, läti, leedu, makedoonia, norra, pärsia, poola, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, serbia, slovaki, taani, tšehhi, türgi, ukraina ja vene keelest kreeka keelde ning vastupidi.

TÕLKIMISEKS ESITATUD DOKUMENDID

  1. Kõik tõlkimiseks esitatud dokumendid peavad olema autentsed ja nõuetekohaselt legaliseeritud kas apostilli või välisministeeriumi pitseriga (diplomaatiliselt tõendatud). Dokumendid tuleb enne tõlkimist legaliseerida. ELi riikide kohta on määruses (EL) 2016/1191 sätestatud, et apostillimine on dokumendi esitaja otsustada. Justiits- ja avaliku korra ministeeriumi uudiskirjas esitatakse täiendavat teavet dokumentide kinnitamise kohta ja loetletakse Haagi apostilli konventsiooni osalisriigid.
  2. Selliste dokumentide puhul, mis ei vaja apostillimist, kuid mis tuleb legaliseerida diplomaatilise pitseriga, peaks dokumendi tõlkimiseks esitanud pool võtma lisateabe saamiseks ühendust oma välisministeeriumi asjaomase osakonnaga.
  3. Teave keskkooli lõputunnistuste tõlkimise kohta on kättesaadav siin.

Lisateabe saamiseks pöörduge pressi- ja infobüroosse numbril +357 22801105 või +357 22801133 või saatke e-kiri järgmisel aadressil: translations@pio.moi.gov.cy

Teavet tõlketasude kohta leiate siit.

2019. aasta seadus vannutatud tõlkijate teenuste registreerimise ja reguleerimise kohta Küprosel on kättesaadav siin.

Teave vannutatud tõlkijate nõukogu kohta on kättesaadav siin.

Viimati uuendatud: 11/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.