Õigustõlkijad/-tõlgid

Tšehhi

See lehekülg aitab leida õigustõlkija ja -tõlgi Tšehhi Vabariigis.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Mida Tšehhi Vabariigi ekspertide ja tõlkide andmebaas pakub?

Tšehhi Vabariigi ekspertide ja tõlkide andmebaasis saate otsida ekspertide ja tõlkidena ülesantud isikuid – st isikuid, kes on volitatud eksperdi ja tõlgi ülesandeid täitma. Piirkonnakohtute hallatavad ekspertide ja tõlkide nimekirjad on jagatud ekspertide ja tõlkide ossa. Iga ekspertide ja tõlkide nimekirja kantud tõlk võib pakkuda suulist ja kirjalikku tõlget selles keeles, mille juurde ta on nimekirjas kantud.

Tšehhi ekspertide ja tõlkide andmebaasi omanik ja haldaja on Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium. Andmete õigsuse eest vastutavad siiski piirkonnakohtud.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi ekspertide ja tõlkide andmebaasile on tasuta?

Juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat Tšehhi Vabariigi ekspertide ja tõlkide andmebaasist?

Lihtotsingumootorit kasutades on võimalik online’is otsida ekspertide ja tõlkide kontaktandmeid (ja muid andmeid). Tõlke on võimalik otsida nende keelte järgi, milles nad on pädevad, nende elukohajärgse piirkonnakohtu tööpiirkonna järgi või ees- ja perekonnanime järgi.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.