Õigustõlkijad/-tõlgid

Eesti

Sellel lehel aidatakse leida õigustõlkijat või -tõlki Eestis.

Sisu koostaja:
Eesti

Kuidas leida Eestis õigustõlkijat?

Eesti vandetõlkide register sisaldab teavet vandetõlkide ja nende kontaktandmete kohta.

Registri omanik ja haldaja on justiitsministeerium.

Kas juurdepääs tõlkijate registrile on tasuta?

Juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat?

Tõlkija otsimiseks ei ole mingit spetsiaalset moodust. Justiitsministeeriumi veebilehel on tõlgitavate keelte loetelu. Pärast sobiva keele valimist kuvatakse nende tõlkijate nimed ja kontaktandmed, kes on kvalifitseeritud sellest keelest või sellesse keelde tõlkima.

Viimati uuendatud: 01/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.