Õigustõlkijad/-tõlgid

Soome

Siit lehelt leiab teavet selle kohta, kuidas leida Soomes õigustõlki või vandetõlkijat.

Sisu koostaja:
Soome

Riiklik haridusamet peab õigustõlkide registrit, kuhu kantakse õigustõlkide registrikomisjoni poolt heaks kiidetud õigustõlgid. Avalik register sisaldab teavet ainult nende tõlkide kohta, kes on andnud oma andmete avaldamiseks nõusoleku.

Vandetõlkijate registrit peab vandetõlkijate eksamikomisjon.

Millist teavet Soome tõlkide ja tõlkijate andmebaasist leiab?

Õigustõlkide registris on märgitud tõlgi nimi, keelepaar ja tegevuspiirkond. Avalik register sisaldab teavet ainult nende tõlkide kohta, kes on andnud oma andmete võrgus avaldamiseks nõusoleku.

Vandetõlkijate registrist leiab tõlkija nime, elukohajärgse omavalitsusüksuse ja keeled, millest ja millesse on tal õigus vandetõlkijana tõlkida.

Kas juurdepääs Soome tõlkide ja tõlkijate registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs mõlemale registrile on tasuta.

Kuidas Soomes õigustõlke ja vandetõlkijaid otsida?

Tõlke ja tõlkijaid saab registris otsida järgmiste otsingukriteeriumide alusel:

  • keelepaar
  • tõlkija või tõlgi nimi

Õigustõlkide registris saab otsingut teha ka maakonna alusel.

Lingid

Õigustõlkide register https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Vandetõlkijate register https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.