Õigustõlkijad/-tõlgid

Kreeka

Vannutatud tõlkijatel või tõlkidel ei ole Kreekas oma veebisaiti. Praegu toimuvad ettevalmistused andmebaaside digiteerimiseks ja nende elektrooniliste liideste väljatöötamiseks.

Sisu koostaja:
Kreeka

Kuidas leida Kreekas vannutatud tõlkija või tõlk?

Suuline ja kirjalik tõlkimine Kreeka kohtutes toimuvates kriminaalmenetlustes on reguleeritud Kreeka kriminaalmenetluse seadustiku artiklitega 233–238. Tõlgid ja tõlkijad määrab pädev kohus asjaomase nimekirja alusel, mille koostab igal aastal väärteoasjade kohtu nõukogu ja kinnitab apellatsioonikohtu nõukogu. Eriti kiireloomulistes asjades võib määrata ka tõlke, kes ei ole nimekirja kantud.

Tsiviilmenetluste kohta on tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 252 sätestatud, et kui tunnistaja, ekspert või menetlusosaline ei räägi kreeka keelt, määrab kohus tõlgi. Halduskohtumenetluse seadustiku artikkel 137 sisaldab sarnast sätet.

Olgu märgitud, et olemas on ka välisministeeriumi kinnitatud tõlkijate register. Register sisaldab tõlkijaid, kes tõlgivad kooskõlas uue õigusraamistikuga avaliku ja erasektori dokumente.

1961. aasta Haagi konventsiooni – mille Kreeka ratifitseeris seadusega nr 1497/1984 (ametlik teataja, I seeria, nr 188) – osalistest välisriikide ametlikke dokumente tõlgitakse üksnes juhul, kui dokumendil on olemas apostill, nagu on nimetatud konventsiooniga ette nähtud. Kõik muud välisdokumendid peavad olema ametlikult kinnitatud dokumendi päritoluriigis asuvas Kreeka konsulaadis või selle riigi Kreekas asuvas konsulaadis.

Tõlkimine on tasuline. Tõlkekulud määrab kindlaks asevälisminister.

Lisaks kuulub advokatuuriseadustiku (seaduse nr 4194/2013 artikkel 36, ametlik teataja, I seeria, nr 208) kohaselt advokaadi ametiülesannete hulka ka võõrkeeles koostatud dokumentide tõlkimine ja kreekakeelsete dokumentide tõlkimine võõrkeelde. Tõlkel on täielik õigusjõud mis tahes kohtu või muu ametiasutuse ees juhul, kui sellele on lisatud originaaldokumendi tõestatud koopia ja advokaat tõendab, et tal on piisavad teadmised nii dokumendi lähte- kui ka sihtkeelest.

Kas juurdepääs Kreeka tõlkijate andmebaasidele on tasuta?

Kreekal ei ole vannutatud tõlkijate ja tõlkide keskset andmebaasi.

Olemas on aga Kreeka tõlkijate liidu liikmete (rahvusvahelise tõlkijate liidu (FIT) liikmete) andmebaas, mis sisaldab andmeid kutseliste tõlkijate kohta, kellest mõned on ka tõlgid. Sellest andmebaasist on võimalik otsida tõlki/tõlkijat keele ja piirkonna järgi.

Lisaks leiab teavet kutseliste tõlkijate kohta Kreeka piirkondade kaupa Joonia Ülikooli lõpetanud Kreeka kutseliste tõlkijate liidu (FIT liige) andmebaasist; liidu liikmed on spetsialiseerunud kahele järgmisest kolmest keelest: inglise, prantsuse või saksa keel (teavet selle kohta, millistele keeltele liidu liikmed on spetsialiseerunud, saab liidust).

Kuidas leida Kreekas vannutatud tõlkija?

Vt eespool.

Seonduvad lingid

Välisministeeriumi kinnitatud tõlkijate register

Kreeka tõlkijate liit

Joonia Ülikooli lõpetanud Kreeka kutseliste tõlkijate liit

Justiitsministeerium (kust leiab Kreeka prokuratuuride ja kohtute kontaktandmed)

Viimati uuendatud: 14/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.