Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Kreeka

Kreekal ei ole õigustõlkijate ja -tõlkide nimekirja sisaldavat veebisaiti. Praegu toimub andmebaaside arvutiseerimine ja nende elektroonilise liidese kujundamine.

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas leida Kreekas õigustõlkija või -tõlk?

Suulist ja kirjalikku tõlkimist Kreeka kohtutes reguleeritakse Kreeka kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvidega 233–238. Tõlgid ja tõlkijad nimetab ametisse pädev kohus asjaomase nimekirja alusel, mille koostab igal aastal esimese astme kohus ja kinnitab apellatsioonikohus. Eriti kiireloomuliste asjade korral võib ametisse nimetada ka tõlke, kes ei ole nimekirja kantud.

Tsiviilmenetluste korral on tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvis 252 sätestatud, et kui tunnistaja, ekspert või menetlusosaline ei räägi kreeka keelt, nimetab kohus ametisse tõlgi. Haldusmenetluse seadustiku paragrahvis 137 on sarnane säte.

Kreeka välisministeeriumil on ka oma tõlketeenistus, mis pakub kooskõlas praeguse õigusraamistikuga avalike ja eradokumentide ametlikke tõlkeid.

Välisriikide ametlikke dokumente tõlgitakse üksnes juhul, kui dokumendil on olemas apostill riigilt, mis on 1961. aasta Haagi konventsiooni (ratifitseeritud Kreekas seadusega 1497/1984, ametlik teataja nr 188, I seeria) osaline. Kõik muud välisdokumendid peavad olema ametlikult kinnitatud dokumendi päritoluriigis asuvas Kreeka konsulaadis või selle riigi Kreekas asuvas konsulaadis.

Tõlkimine on tasuline. Tõlkimise tasu määrab kindlaks asevälisminister.

Lisaks kuulub advokatuuriseaduse (seaduse nr 4194/2013 paragrahv 36, ametlik teataja nr 208, I seeria) kohaselt juristi ametiülesannete hulka ka võõrkeeles koostatud dokumentide tõlkimine ja kreekakeelsete dokumentide tõlkimine mis iganes võõrkeelde. Tõlkel on täielik õigusjõud mis iganes kohtu või muu ametiasutuse ees juhul, kui sellele on lisatud tõlgitud dokumendi tõestatud koopia ja jurist tõendab, et tal on piisavad teadmised nii lähte- kui ka sihtkeelest.

Kas juurdepääs Kreeka tõlkijate andmebaasidele on tasuta?

Kreekal ei ole õigustõlkide ja -tõlkijate keskset andmebaasi.

Olemas on andmebaas Kreeka tõlkijate liidu liikmete andmetega (rahvusvahelise tõlkijate liidu (FIT) liikmed). Andmebaasis on kutseliste tõlkijate andmed, kellest mõned on ka tõlgid. Sellest andmebaasist on võimalik otsida tõlki/tõlkijat keele ja piirkonna alusel.

Lisaks leiate iga Kreeka piirkonna kutseliste tõlkijate andmed Joonia Ülikooli lõpetanud Kreeka keele kutseliste tõlkijate liidu andmebaasist (FIT liikmed). Andmebaasi kantud tõlkijad on spetsialiseerunud kahele kolmest keelest: inglise, prantsuse ja saksa keel (teavet selle kohta, missugustele keeltele liidu liige on spetsialiseerunud, saab liidust).

Kuidas leida Kreekas õigustõlkija?

Vt eespool esitatud tekst.

Seonduvad lingid

Viimati uuendatud: 03/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.