Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: tšehhi keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Kreeka

Vandetõlkijatel või -tõlkidel ei ole Kreekas oma veebisaiti. Praegu toimuvad ettevalmistused andmebaaside digiteerimiseks ja nende elektrooniliste liideste väljatöötamiseks.

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas leida Kreekas vandetõlkija või -tõlk?

Suuline ja kirjalik tõlkimine Kreeka kohtutes toimuvates kriminaalmenetlustes on reguleeritud Kreeka kriminaalmenetluse seadustiku artiklitega 233–238. Tõlgid ja tõlkijad määrab pädev kohus asjaomase nimekirja alusel, mille koostab igal aastal väärteoasjade kohtu nõukogu ja kinnitab apellatsioonikohtu nõukogu. Eriti kiireloomulistes asjades võib määrata ka tõlke, kes ei ole nimekirja kantud.

Tsiviilmenetluste kohta on tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 252 sätestatud, et kui tunnistaja, ekspert või menetlusosaline ei räägi kreeka keelt, määrab kohus tõlgi. Halduskohtumenetluse seadustiku artikkel 137 sisaldab sarnast sätet.

Olgu ka märgitud, et Kreeka välisministeeriumil on tõlketeenistus, mis kooskõlas kehtiva õigusraamistikuga vastutab avalike ja eradokumentide ametliku tõlkimise eest.

1961. aasta Haagi konventsiooni – mille Kreeka ratifitseeris seadusega nr 1497/1984 (ametlik teataja, I seeria, nr 188) – osalistest välisriikide ametlikke dokumente tõlgitakse üksnes juhul, kui dokumendil on olemas apostill, nagu on nimetatud konventsiooniga ette nähtud. Kõik muud välisdokumendid peavad olema ametlikult kinnitatud dokumendi päritoluriigis asuvas Kreeka konsulaadis või selle riigi Kreekas asuvas konsulaadis.

Tõlkimine on tasuline. Tõlkekulud määrab kindlaks asevälisminister.

Lisaks kuulub advokatuuriseadustiku (seaduse nr 4194/2013 artikkel 36, ametlik teataja, I seeria, nr 208) kohaselt advokaadi ametiülesannete hulka ka võõrkeeles koostatud dokumentide tõlkimine ja kreekakeelsete dokumentide tõlkimine võõrkeelde. Tõlkel on täielik õigusjõud mis tahes kohtu või muu ametiasutuse ees juhul, kui sellele on lisatud originaaldokumendi tõestatud koopia ja advokaat tõendab, et tal on piisavad teadmised nii dokumendi lähte- kui ka sihtkeelest.

Kas juurdepääs Kreeka tõlkijate andmebaasidele on tasuta?

Kreekal ei ole vandetõlkijate ja -tõlkide keskset andmebaasi.

Olemas on aga Kreeka tõlkijate liidu liikmete (rahvusvahelise tõlkijate liidu (FIT) liikmete) andmebaas, mis sisaldab andmeid kutseliste tõlkijate kohta, kellest mõned on ka tõlgid. Sellest andmebaasist on võimalik otsida tõlki/tõlkijat keele ja piirkonna kaupa.

Lisaks saab otsida teavet kutseliste tõlkijate kohta Kreeka piirkondade kaupa Joonia Ülikooli lõpetanud Kreeka kutseliste tõlkijate liidu (FIT liige) andmebaasist; liidu liikmed on spetsialiseerunud kahele järgmisest kolmest keelest: inglise, prantsuse ja saksa keel (teavet selle kohta, millistele keeltele liidu liikmed on spetsialiseerunud, saab liidust).

Kuidas leida Kreekas vandetõlkija?

Vt eespool.

Seonduvad lingid

Välisministeeriumi tõlketeenistus

Kreeka tõlkijate liit

Joonia Ülikooli lõpetanud Kreeka kutseliste tõlkijate liit

Justiitsministeerium (esitatud on õiguskeeleekspertide nimekirjad Kreeka advokatuuride kaupa ning Kreeka prokuratuuride ja kohtute kontaktandmed)

Viimati uuendatud: 16/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.