Õigustõlkijad/-tõlgid

Ungari

Ungaris ei ole õigustõlkijate ja kohtutõlkide ühtset elektroonilist andmebaasi.

Sisu koostaja:
Ungari

Kuidas leida Ungaris õigustõlkijat või -tõlki?

Elukutselise tõlkija või tõlgina töötada või muid selle valdkonna tasulisi teenuseid osutada võivad ainult kvalifitseeritud tõlkijad ja tõlgid.

Võõrkeelsete dokumentide kinnitatud tõlkeid võib teha ning selliste dokumentide tõlkeid ja ärakirju võib kinnitada üksnes riiklik tõlke- ja kinnitamisbüroo (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt – OFFI). Sellest reeglist on siiski mõningaid erandeid, millest on juttu allpool.

Vastavalt 1991. aasta seadusele nr XLI (notariaadiseadus) võivad dokumentide võõrkeeles koostamise õigust omavad notarid teha selles keeles kinnitatud tõlkeid dokumentidest, mis on nende pädevuses, või kinnitada selliste dokumentide tõlkeid. Notarid kinnitavad originaaldokumendi tõlke, lisades selle lõppu vastavasisulise klausli.

Seadusega ja rahvusvaheliste lepingutega ettenähtud korras võivad võõrkeelsete dokumentide tõlkeid ja ärakirju teha ning neid kinnitada ka diplomaatilised esindused ja nende konsulaarosakonnad.

Kvalifitseeritud tõlkijad ja toimetajad võivad teha kinnitatud tõlkeid ka äriregistri väljavõtetest ning tõlkida (vastavalt äriühingu soovile) ükskõik millisesse ELi ametlikku keelde äriühingute dokumente ja andmeid, mis on mõeldud äriregistrisse kandmiseks.

OFFI osutab tõlketeenuseid Budapestis asuvates kohtutes, prokuratuurides ja uurimisasutustes. OFFI peab osutama tõlketeenuseid ka väljaspool Budapesti asuvates kohtutes, prokuratuurides ja uurimisasutustes, juhul kui kõnealustel organitel endal ei ole võimalik tagada kvalifitseeritud tõlgi või muu sobiva isiku osutatavaid tõlketeenuseid.

Link ja kontaktandmed

Ungari tõlke- ja kinnitamisbüroo (OFFI)

Aadress: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Viimati uuendatud: 06/04/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.