Õigustõlkijad/-tõlgid

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Iiri tõlkijate ja tõlkide ühendus (Irish Translators' and Interpreters' Association, ITIA) loodi 1986. aastal ning see on Iirimaa ainus kutseliit, mis esindab praktiseerivate tõlkijate ja tõlkide huve.

ITIA andmebaasis on need isikud, kellel on vajalikud kutseoskused ja kes on kantud õigustõlkijate ja -tõlkide registrisse.

ITIA veebisaidile pääseb ligi aadressil https://www.translatorsassociation.ie. Seal on võimalik teha otsing õigustõlkija või -tõlgi leidmiseks, valides loetelust lähte- ja sihtkeele.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Viimati uuendatud: 18/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.