Õigustõlkijad/-tõlgid

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Tõlkide või tõlkijate andmebaas Itaalias puudub. Selle eesmärk on jätta Itaalia kohtutele vabadus valida endale sobivad tõlgid ja tõlkijad.

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.