Õigustõlkijad/-tõlgid

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Lätis ei ole tõlkijate ja tõlkide andmebaasi.

Tsiviilkohtumenetluses tagab kohus menetlusosalisele, kes saab riigi õigusabi või on vabastatud kohtukulude tasumisest, õiguse tutvuda juhtumi materjalidega ja osaleda menetluses tõlgi abiga, kui ta ei valda menetluse keelt.

Halduskohtumenetluses tagab kohus menetlusosalisele, kes ei valda menetluse keelt, – välja arvatud juriidilise isiku esindajale – õiguse tutvuda juhtumi materjalidega ja osaleda menetluses tõlgi abiga

Kohus võib otsustada omal algatusel tagada juriidilisele isikule tõlgi.

Kriminaalmenetluses võivad kaitseõigusega isikud, ohvrid ja nende esindajad, tunnistajad, spetsialistid, eksperdid, audiitorid ja muud isikud, kes peavad menetluses osalema menetluse läbiviija kutsel, kui nad ei valda ametlikku riigikeelt, kasutada menetluse käigus keelt, mida nad oskavad, ning samuti tasuta tõlgi abi, mille puhul tõlketeenuse korraldab menetluse läbiviija. Kohtueelses menetluses tagab eeluurimiskohtunik või kohus, et tõlk on kohal selliste küsimuste lahendamisel, mis on eeluurimiskohtuniku või kohtu pädevuses.

Viimati uuendatud: 30/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.