Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Läti

Sisu koostaja:
Läti
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohus võimaldab tsiviil- ja haldusmenetluste osapooltel, kes ei valda menetluse keelt (v. a juriidiliste isikute esindajad), kasutada õigust viia end juhtumi materjalidega kurssi ning osaleda menetluses tõlgi abiga.

Menetluses osalejad saavad samuti valida sõltumatult tõlkijad ja tõlgid, keda nad peavad selleks sobivaks.

Kriminaalmenetluse käigus võivad isikud, kellel on õigus kaitsele, ohvrid ja nende esindajad, tunnistajad, spetsialistid, eksperdid, audiitorid ja muud isikud, kes peavad menetluses osalema seda läbi viiva ametniku kutsel, kui nad ei valda ametlikku riigikeelt, kasutada menetluse käigus keelt, mida nad oskavad, ning samuti tasuta tõlgi abi, mille puhul tõlketeenuse korraldab menetlust läbi viiv ametnik.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.