Õigustõlkijad/-tõlgid

Luksemburg

Sellel lehel aidatakse teil leida õigustõlkijaid või -tõlke Luksemburgis.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Kuidas leida Luksemburgis õigustõlkijat või -tõlki?

Justiitsministeerium teeb kättesaadavaks ajakohastatud nimekirja vandetõlkijatest ja -tõlkidest. Sellega on võimalik tutvuda justiitsministeeriumi veebisaidil ja see sisaldab lisaks üldist teavet.

Kas juurdepääs Luksemburgi õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaasile on tasuta?

Juurdepääs Luksemburgi õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaasile on tasuta.

Lingid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 20/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.