Õigustõlkijad/-tõlgid

Malta

Maltal on nüüd olemas õigustõlkijate ja õigustõlkide andmebaas.

Sisu koostaja:
Malta

Kriminaalasjades on kohtunikel ja kohtu töötajatel olemas tõlkide ja tõlkijate nimekiri. Seda nimekirja peab ja haldab kriminaalkohtu kantselei. ELi direktiivi (õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses) jõustamist silmas pidades lisati tõlkide ja tõlkijate nimekiri hiljuti kohtuteenuste veebisaidile:

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Kui kriminaalmenetluse käigus läheb tarvis tõlgi või tõlkija teenuseid, määrab tõlgi või tõlkija kohtu magistraat.  Nimekirja olemasolu ei tähenda, et magistraat ei võiks nimetada tõlgiks või tõlkijaks mõnda muud isikut, keda ta peab nende teenuste osutamiseks sobivaks. Selle isiku nimi lisatakse hiljem nimekirja. Lisateabe saamiseks võtke kirjalikult ühendust kriminaalkohtu sekretäriga (The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta).

Tsiviilasjades võivad pooled määrata tõlgi või tõlkija omal valikul ning kulud kannab see pool, kes neid teenuseid taotles. Kohus sellesse protsessi ei sekku. Tsiviilkohtud võivad siiski kasutada kriminaalkohtu tõlkide ja tõlkijate nimekirja, mis on tehtud üldsusele veebis kättesaadavaks, nagu eespool on märgitud.

Malta tõlkide ja tõlkijate nimekiri on ka integreeritud kohtute kohtuasjade haldamise (Legal Case Management – LECAM) IT-süsteemi, mida saavad üldjuhul kasutada üksnes kohtu töötajad ja õigusvaldkonna ametite esindajad. Tsiviilasjadega seoses võib üldsus süsteemile siiski juurde pääseda kohtukantseleide arvutite kaudu.

Nimekirja teeb täiendusi andmebaasi haldama volitatud kohtuametnik. Üksikute ekspertide kanded ühendatakse selle kohtuasjaga, millega seoses nende teenuseid vajati.

Viimati uuendatud: 16/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.