Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Malta

Maltal ei ole ametlikku õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaasi.

Sisu koostaja:
Malta
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kriminaalasjade puhul on kohtunikel ja kohtu töötajatel olemas tõlkide ja tõlkijate nimekiri. Seda nimekirja peab ja haldab kriminaalkohtu kantselei. ELi direktiivi (õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses) jõustamise ettevalmistusena lisati tõlkide ja tõlkijate nimekiri hiljuti kohtuteenuste veebisaidile – http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Kui kriminaalmenetluse käigus läheb tarvis tõlgi või tõlkija teenuseid, määrab tõlgi või tõlkija ametisse kohtu magistraat. Nimekirja olemasolu ei tähenda, et magistraat ei võiks nimetada tõlgi või tõlkijana ametisse mõnda muud isikut, keda ta peab nende teenuste osutamiseks sobivaks. Selle isiku nimi lisatakse hiljem nimekirja. Lisateabe saamiseks kirjutage palun kriminaalkohtu sekretärile aadressil: Courts of Justice, Valletta, Malta.

Tsiviilasjade korral võivad pooled määrata tõlgi või tõlkija omal valikul ning kulud kannab see pool, kes neid teenuseid taotles. Kohus sellesse protsessi ei sekku. Tsiviilkohtud võivad siiski kasutada kriminaalkohtu tõlkide ja tõlkijate nimekirja, mis on tehtud üldsusele veebis kättesaadavaks, nagu eespool märgitud.

Malta tõlkide ja tõlkijate nimekirja hoitakse ka kohtute kohtuasjade haldamise (Legal Case Management – LECAM) IT-süsteemis, mida saavad kasutada üksnes kohtu töötajad ja õigusvaldkonna ametite esindajad. Tsiviilasjade korral võib üldsus süsteemile siiski juurde pääseda kohtukantseleide arvutite kaudu.

Nimekirja teeb täiendusi andmebaasi haldama volitatud kohtuametnik. Üksikute erialatõlkide ja -tõlkijate nimed ühendatakse selle kohtuasjaga, mille puhul nad olid määratud oma erialaseid teenuseid osutama.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.