Õigustõlkijad/-tõlgid

Slovakkia

Sellel lehel on esitatud Slovakkia tõlkijate ja tõlkide nimekirja puudutav kokkuvõtlik teave.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Millist teavet Slovakkia tõlkijate ja tõlkide nimekiri sisaldab?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) koostatud ekspertide, tõlkide ja tõlkijate nimekirjas on eraldi nii tõlkide kui ka tõlkijate osa. Nimekirjas on teave 1341 tõlkija ja 1240 tõlgi kohta, kellel on seaduse nr 382/2004 (ekspertide, tõlkide ja tõlkijate kohta ning teatavate muude õigusaktide muutmise kohta) alusel lubatud teha kirjalikku või suulist tõlget ning kes on või kes on olnud kantud ekspertide, tõlkide ja tõlkijate nimekirja.

Ekspertide, tõlkide ja tõlkijate nimekirjas on tõlkide ja tõlkijate jaoks eraldi osad. See andmebaas on kättesaadav üksnes slovaki keeles.

Igal tõlgil ja tõlkijal, kes on kantud ekspertide, tõlkide ja tõlkijate nimekirja, on vastavalt oma valdkonnale ja töökeeltele õigus kasutada Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi välja antud tunnust ehk tõlgi/tõlkija kaarti ja tõlgi/tõlkija ametlikku templit.

Kas tõlkijate ja tõlkide nimekiri on tasuta kättesaadav?

Nii juurdepääs tõlkijate ja tõlkide nimekirjale kui ka selles otsingu tegemine on tasuta.

Kuidas leida tõlkijat või tõlki Slovakkias?

Teavet tõlkide ja tõlkijate kohta leiab Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaidi registreid käsitlevast osast saki „Tõlkijad või tõlgid“ (Prekladatelia alebo Tlmočníci) alt.

Veebisaidilt saab otsida tõlkijate ja tõlkide kontaktandmeid (ja vajaduse korral muud teavet). Konkreetset tõlkijat või tõlki saab otsida tema registreerimisnumbri, keele, ees- ja perekonnanime, omavalitsuse, piirkonna, maakonna või nende väljade kombinatsiooni järgi. Kui otsingutulemuste hulgast valitakse konkreetne isik, kuvatakse tema kohta üksikasjalik teave: kontaktandmed, suulise või kirjaliku tõlke tegemise loa ulatus ning loa kehtivuse alguskuupäev (ja kui asjakohane, siis ka lõppkuupäev), viimase kolme aasta jooksul tegutsemisega seoses määratud sanktsioonid, tegutsemiskeelu korral täpsustatakse kandes keelu kehtivusaeg, teave tegevuse ajutise peatamise kohta, sealhulgas üksikasjad õigusliku aluse, ajutise peatamise alguskuupäeva ja peatamise lõppkuupäeva kohta, teave tegevuse katkestamise kohta, sealhulgas katkestamise algus- ja lõppkuupäev, registreerimisnumber ja ajakohastatud teave tsiviilvastutuskindlustuse kohta.

Lingid

Tõlkide nimekiri

Tõlkijate nimekiri

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 20/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.