Õigustõlkijad/-tõlgid

Sloveenia

See lehekülg annab ülevaate vandetõlkide andmebaasist Sloveenias.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Milliseid andmeid hoitakse Sloveenia vandetõlkide registris?

Vandetõlkide registrit peab justiitsministeerium. Sloveenia õiguses ei eristata tõlke ja tõlkijaid. Kõik vandetõlgid peavad olema suutelised tegema nii suulist kui ka kirjalikku tõlget.

Vandetõlkide registris on järgmised (avalikud) andmed:

 • perekonnanimi,
 • eesnimi,
 • aadress,
 • sihtnumber,
 • linn,
 • telefoninumber,
 • e-posti aadress,
 • keel.

Registris on ka andmeid, mis ei ole avalikult kättesaadavad:

 • kutsenimetus,
 • ametisse nimetamise kuupäev,
 • elukutse,
 • sünnikuupäev ja -koht,
 • ID-number,
 • andmed töökoha või muu staatuse kohta.

Kas juurdepääs Sloveenia tõlkide registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs Sloveenia tõlkide registrile on tasuta.

Kuidas leida Sloveenias vandetõlki?

Vandetõlkide andmebaasil on otsingumootor, millega saab teha otsinguid kõigis avalikult kättesaadavates andmetes, kasutades järgmisi otsingukriteeriume:

 • eesnimi,
 • perekonnanimi,
 • linn,
 • telefoninumber,
 • keel.

Otsingutulemusi saab filtreerida ühe keele kaupa.

Seotud lingid

Vandetõlgid – register

Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.