Õigustõlkijad/-tõlgid

Hispaania

Sellel lehel aidatakse teil leida õigustõlkijat või -tõlki Hispaanias.

Sisu koostaja:
Hispaania

Kuidas leida Hispaanias õigustõlkijat või -tõlki?

I. Tõlkijad ja tõlgid õigussüsteemis.

Hispaanias on õigustõlkijate ja -tõlkide tegevus õigussüsteemis reguleeritud järgmiselt.

Kohtute konstitutsioonilise seaduse artikli 231 lõikes 5 on sätestatud: „Luba tegutseda suulistel istungitel tõlgina või kasutada viipekeelt antakse kooskõlas kohaldatava menetlusõigusega.“

Kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 440 tunnustatakse õigust kasutada tõlgi abi ning artiklis 441 on sätestatud: „Tõlk valitakse vastava kvalifikatsiooniga isikute hulgast, kui neid kohapeal leidub. Kui selliseid isikuid ei leidu, määratakse tõlgiks vastava keele õpetaja, ja kui õpetajat ei leidu, siis mõni selle keele kõneleja.“

Kriminaalmenetluse seadustiku artikli 762 lõikes 8 on märgitud: „Kui süüdistatav või tunnistaja ei mõista või ei räägi hispaania keelt, kasutatakse artiklites 398, 440 ja 441 sätestatud menetlust. Tõlgil ei pea olema ametlikku kvalifikatsiooni.“

27. aprilli 2015. aasta seaduse nr 4/2015 (kuriteoohvrite õiguste kohta) artiklis 9 tunnustatakse õigust tõlkija ja tõlgi teenustele.

Üldiselt maksab tõlkija või tõlgi teenuste eest tasuta õigusabi hõlmavates tsiviil- ja kriminaalmenetlustes justiitsministeerium (või autonoomsed piirkonnad, kellel on õigusvaldkonna volitused). Tasuta õigusabi mittehõlmavates tsiviilmenetlustes tasub tõlkija või tõlgi teenuste eest hageja. Tõlkide teenuseid kasutatakse ka teatavates haldusmenetlustes, näiteks varjupaigataotluste käsitlemisel.

II. Õigustõlkijad ja -tõlgid

Et saada õigustõlkijaks või -tõlgiks, on vaja sooritada välisministeeriumi korraldatav eksam. Selle eksami sooritanuil on õigus teha ametlikke tõlkeid.

Kas juurdepääs tõlkijate andmebaasile on Hispaanias tasuta?

Hispaanias ei ole tõlkide ja tõlkijate andmebaasi.

Kuidas otsida Hispaanias õigustõlkijat?

Välis- ja väliskoostöö ministeerium avaldab nimekirja isikutest, kes on sooritanud vandetõlgi eksami.

Nimekirjaga saab tutvuda tasuta ning see sisaldab tähestikulist keelteloendit ja nendes keeltes töötavate õigustõlkijate ja -tõlkide nimesid.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.