Õigustõlkijad/-tõlgid

Rootsi

Sellel lehel aidatakse leida õigustõlkijat või -tõlki Rootsis.

Sisu koostaja:
Rootsi

Mida kujutab endast Rootsi tõlkide ja tõlkijate andmebaas?

Rootsi õigustõlkide ja õigustõlkijate andmebaas kuulub Rootsi õigus-, finants- ja haldusteenuste ametile (Kammarkollegiet), kes seda andmebaasi ka haldab.

Andmebaas sisaldab loetelu atesteeritud tõlkidest ja tõlkijatest, kes võivad tõlkida üksnes rootsi keelest või rootsi keelde. Igal loetellu kantul võib ametlikult olla mitu töökeelt. Õigustõlgil võib olla ka lubatud töötada konkreetses pädevusvaldkonnas, näiteks kohtutõlgi ja/või meditsiinivaldkonna tõlgina

Kas juurdepääs Rootsi õigustõlkide ja -tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, Rootsi õigustõlkide ja -tõlkijate andmebaasiga saab tutvuda tasuta.

Kuidas otsida Rootsis õigustõlki või -tõlkijat?

Kui te otsite tõlki, võite teha seda keele, pädevusvaldkonna, maakonna ( län) või perekonnanime alusel. Tõlkijaid võite otsida keele, maakonna, perekonnanime või tõlkija numbri alusel.
Viimati uuendatud: 01/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.