Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Rootsi

Sellest osast leiate te teavet õigustõlkija või -tõlgi leidmiseks Rootsis.

Sisu koostaja:
Rootsi

Mida kujutab endast Rootsi tõlkide ja tõlkijate andmebaas?

Rootsi õigustõlkide ja -tõlkijate andmebaas kuulub Rootsi õigus-, finants- ja haldusteenuste ametile (Kammarkollegiet), kes seda andmebaasi ka haldab.

Andmebaas sisaldab loetelu atesteeritud tõlkidest ja tõlkijatest, kes võivad tõlkida üksnes rootsi keelest või rootsi keelde. Igal loetellu kantul võib ametlikult olla mitu töökeelt. Atesteeritud tõlgil võib olla lubatud töötada konkreetses pädevusvaldkonnas näiteks kohtutõlgi ja/või meditsiinivaldkonna tõlgina.

Kas juurdepääs Rootsi tõlkide ja tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Rootsi õigustõlkide ja -tõlkijate andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida Rootsis atesteeritud tõlkijat?

Kui te otsite tõlki, siis võite otsida keele, pädevusvaldkonna, maakonna (län) või perekonnanime alusel. Tõlkijaid võite te otsida keele, maakonna (län), perekonnanime või tõlkija numbri alusel.

Viimati uuendatud: 04/03/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.