Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Bulgaria

Bulgarialla ei ole kääntäjiä tai tulkkeja koskevaa tietokantaa.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Tuomioistuinkääntäjiä/tuomioistuintulkkeja varten ei tällä hetkellä ole sähköistä tietokantaa.

Rikosprosessilain muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain loppusäännösten 6 §:n 4 momentin nojalla on oikeuslaitosta koskevan lain 403 §:ään lisätty uusi 2 momentti, jonka mukaan oikeusministeri antaa yhteisymmärryksessä ylimmän tuomarineuvoston kanssa asetuksen, jossa vahvistetaan seuraavat: menettelyt ja määräajat, joita sovelletaan ehdotuksiin kääntäjiksi hyväksyttyjen asiantuntijoiden kirjaamisesta luetteloihin ja näiden luettelojen muuttamisesta; kääntäjiä koskevat vaatimukset; kääntäjien palkkioiden määrittelyä koskevat edellytykset ja menettelyt. Tämän lakisääteisen valtuutuksen mukaisesti annettiin tuomioistuinkääntäjiä koskeva asetus nro N-1 (16.5.2014), joka julkaistiin 23. toukokuuta 2014 Bulgarian virallisessa lehdessä nro 43. Jokaisella maakuntatuomioistuimen tai hallintotuomioistuimen tuomiopiirillä on oma rekisteri, joka sisältää luettelot tuomioistuinkääntäjiksi hyväksytyistä asiantuntijoista. Ehdotuksia asiantuntijoiden sisällyttämisestä tuomioistuinkääntäjien luetteloihin voivat esittää ministerit, virastot, laitokset, kunnat, ammatti- ja muut järjestöt, tutkimuslaitokset sekä tuomioistuinkääntäjiksi haluavat. Ehdotukset asiantuntijoiden merkitsemiseksi luetteloihin toimitetaan asianomaisen maakunta- tai hallintotuomioistuimen puheenjohtajalle tai erityisrikostuomioistuimen puheenjohtajalle.

Asiakirjojen laillistamista ja kääntämistä säännellään asiakirjojen laillistamista, vahvistamista ja kääntämistä koskevalla määräyksellä, joka hyväksyttiin hallituksen vuonna 1958 antamalla asetuksella nro 184.

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut asiantuntijoiden rekisteröinnistä, pätevyydestä ja palkkioista 16. tammikuuta 2008 annetun asetuksen nro 1. Valmisteilla on uusi asetus, jota koskeva luonnos on saatavilla oikeusministeriön verkkosivustolla julkista kuulemista varten säädöksistä annetun lain 26 §:n 2 momentin mukaisesti. Luonnos on lähetetty ylimmän tuomarineuvoston ja sisäministeriön tarkasteltavaksi.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.