Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Ranska

Seuraavassa on tietoa oikeudenkäynnin aikana käytettävän tulkin tai kääntäjän etsimisestä muun muassa virallisten verkkosivujen välityksellä.

Sisällön tuottaja:
Ranska
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kuinka löydän kääntäjän Ranskassa

Kassaatiotuomioistuimen dokumentointi- ja tutkimuspalvelu julkaisee Internet-sivustollaan

  • PDF-muotoisen luettelon kassaatiotuomioistuimen hyväksymistä asiantuntijoista. Sivustolla on niin ikään linkkejä eräiden muutoksenhakutuomioistuinten Internet-sivustoille. Kassaatiotuomioistuimen hyväksymien asiantuntijoiden luettelon laatii vuosittain tuomioistuimen kanslia.
  • kunkin muutoksenhakutuomioistuimen laatimat tuomioistuinten asiantuntijoiden luettelot, joihin sisältyvät muun muassa käännös- ja tulkkauspalvelujen osastoihin kirjatut asiantuntijat. Muutoksenhakutuomioistuimet päivittävät laatimiaan asiantuntijaluetteloita itse ja toimittavat ne aika ajoin kassaatiotuomioistuimelle.

Kassaatiotuomioistuimella ei varsinaisesti ole tietokantaa, johon olisi koottu kaikki kääntäjät ja tulkit.

Asiantuntijoiden nimet, yhteystiedot, syntymävuoden ja erikoisalan sisältävät luettelot ovat 35 muutoksenhakutuomioistuimen käytettävissä.

Onko kääntäjän tai tulkin etsintä maksullista?

Ei, verkkosivujen käyttö on rajoituksetonta.

Ranskan kääntäjäluetteloiden taustaa ja historiaa

Historia

Marraskuun 30. päivänä 1892 annetulla lailla Ranskan oikeusjärjestelmään sisällytettiin virallisesti ensimmäiset asiantuntijaluettelot rikosasioissa.

Niiden kanssa rinnan oli olemassa riita-asioissa useimmiten nimettyjen asiantuntijoiden epävirallisia luetteloita.

Kesäkuun 29. päivänä 1971 annetussa laissa nro 71-498 ja 31. joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa nro 74-1184 otettiin käyttöön oikeuslaitoksen tuomioistuimissa kunkin muutoksenhakutuomioistuimen yhteinen siviili- ja rikosoikeudellinen luettelo, johon merkityt asiantuntijat luokiteltiin heidän erikoisalansa mukaan. Luetteloa täydennettiin ja mukautettiin vuosittain. Merkintä oli uudistettava vuosittain, mutta käytännössä se uusittiin, jollei vakavaa arvostelua ollut esitetty. Lisäksi otettiin käyttöön kassaatiotuomioistuimen kanslian laatima kansallinen asiantuntijaluettelo, jota pidettiin vastaavin ehdoin.

Merkintäedellytykset

Tuomioistuinten asiantuntijoiden luetteloihin merkitseminen uudistettiin perinpohjaisesti 11. helmikuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-130 ja 23. joulukuuta 2004 annetulla asetuksella nro 2004-1463. Muutoksenhakutuomioistuinten luetteloja koskevat hakemukset osoitetaan alioikeuden yleiselle syyttäjälle. Hän tutkii ne ja lähettää ne muutosasteen syyttäjälle, joka esittelee asian muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäiselle puheenjohtajalle.

Muutoksenhakutuomioistuimen paikkakunnan tuomareiden yleiskokous vahvistaa luettelot vuosittain.

Muutoksenhakutuomioistuinten luetteloiden ensimerkintään liittyy kolmen vuoden koeaika, jonka lopussa asianomaisen henkilön kokemus ja tehtävien täyttämisen kannalta välttämättömän juridisen tietämyksen hallinta arvioidaan, ennen kuin hänet mahdollisesti merkitään luetteloon uudelleen uudesta hakemuksesta. Tämän jälkeen asiantuntija merkitään luetteloon viideksi vuodeksi, kun asiantuntijoista ja tuomareista koostuva lautakunta on tutkinut toistamiseen hänen asiakirjansa ja antanut lausunnon.

Luetteloihin merkitsemistä tarkennettiin 24. joulukuuta 2012 annetulla asetuksella nro 2012-1451. Hakemuksia tarkasteltaessa otetaan huomioon ehdokkaiden pätevyys ja ammatillinen kokemus, myös toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa hankittu asiantuntemus, sekä ehdokkaiden osoittama kiinnostus tehdä yhteistyötä oikeuslaitoksen palveluksessa. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tuomioistuinten tarpeet.

Ainoastaan viiden vuoden ajan muutoksenhakutuomioistuimen luettelossa olleet asiantuntijat voidaan merkitä kansalliseen luetteloon. Kansalliseen luetteloon merkitsemistä tai uudelleen merkitsemistä koskevan menettelyn osalta kassaatiotuomioistuimen syyttäjä vastaanottaa hakemukset ja pyytää asianomaisen hakijan muutoksenhakutuomioistuimesta ensimmäisen puheenjohtajan ja syyttäjäviranomaisen lausunnot. Kassaatiotuomioistuimen kanslia laatii tämän jälkeen kansalliset luettelot, eikä yleinen syyttäjänviranomainen enää käsittele asiaa.

Asiantuntijaluetteloiden osastojen nimikkeet

Oikeusministerin 10. kesäkuuta 2005 antamalla määräyksellä vahvistettiin asiantuntijaluetteloiden osastojen valtakunnallinen yhdenmukaistettu nimikkeistö. Luettelo jakautuu toimialoihin (taloudellisin perustein, esim. maatalous, terveydenhuolto, teollisuus ym.) ja osastoihin (tieteenalojen mukaan, esim. sisätautioppi, kirurgia) ja erikoisaloihin (tieteenalojen sisällä: allergiat, ruoansulatuskanavan kirurgia jne.). Tulkkauksen ja kääntämisen toimiala sisältää kääntämisen osaston, joka jakautuu erikoisaloihin kielisukulaisuuden mukaan (romaaniset kielet, germaaniset kielet, slaavilaiset kielet jne.). Tällä tavoin erikoisalojen otsikot kattavat kaikki puhutut ja kirjoitetut kielet.

Asiantuntijoiden erikoisalojen uuden yhdenmukaisen nimikkeistön laadinnan yhteydessä kääntäjät ja tulkit siis säilytettiin yleisten tuomioistuinten asiantuntijaluetteloissa, mutta heille osoitettiin erityinen osasto. Vaikka näiden ammattityöntekijöiden pääasiallisena tehtävänä ei olekaan asiantuntijatehtävien suorittaminen sanan suppeassa merkityksessä, he ovat tuomioistuinten asiantuntijoiden tavoin lainkäytön julkispalvelun satunnaisia yhteistyötahoja, ja heidät voidaan tarvittaessa nimetä oikeuden asiantuntijoiksi uuden siviiliprosessilain 232 §:n nojalla suorittamaan tuomioistuinten pyynnöstä varsinaisia tutkinta- ja varsinkin kuulemistehtäviä.

Kaikkien näiden seikkojen perusteella vuoden 2004 uudistuksen yhteydessä ei katsottu aiheelliseksi määrätä tulkeille ja kääntäjille erityistä kirjautumismenettelyä erillisiin luetteloihin.

Päivitetty viimeksi: 07/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.