Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Ranska

Tällä sivulla on tietoja, jotka auttavat löytämään tulkin tuomioistuinmenettelyä varten, tai kääntäjän, tarvittaessa virallisen verkkosivuston kautta.

Sisällön tuottaja:
Ranska

Kuinka löydän kääntäjän Ranskassa

Kassaatiotuomioistuimen (cour de cassation) dokumentointi- ja tutkimuspalvelu julkaisee verkkosivuillaan

  • PDF-muotoisen luettelon kassaatiotuomioistuimen hyväksymistä asiantuntijoista. Sivustolla on myös linkkejä eräiden muutoksenhakutuomioistuinten (cour d’appel) verkkosivuille. Kassaatiotuomioistuimen hyväksymien asiantuntijoiden luettelon laatii vuosittain tuomioistuimen kanslia.
  • kunkin muutoksenhakutuomioistuimen laatimat luettelot tuomioistuinten asiantuntijoista; näihin kuuluu myös kääntämisen ja tulkkauksen alan asiantuntijoita. Kukin muutoksenhakutuomioistuin päivittää luettelot ja lähettää ne kassaatiotuomioistuimille itse päättäminään ajankohtina.

Kassaatiotuomioistuimella ei ole varsinaista tietokantaa, johon olisi koottu kaikki kääntäjät ja tulkit.

Luettelot, joista käy ilmi asiantuntijan nimi, yhteystiedot, syntymävuosi ja erikoisala, ovat 36 muutoksenhakutuomioistuimen käytettävissä.

Onko kääntäjän tai tulkin etsiminen maksullista?

Ei, verkkosivujen käyttö on rajoituksetonta.

Ranskan kääntäjäluetteloiden taustaa ja historiaa

Historia

Ensimmäiset asiantuntijaluettelot sisällytettiin virallisesti Ranskan oikeusjärjestelmään 30. marraskuuta 1892 annetulla lailla. Kyseessä olivat rikosoikeuden alan asiantuntijat.

Niiden rinnalla oli käytössä epävirallisia luetteloita teknisistä asiantuntijoista, joita nimettiin useimmiten riita-asioissa.

Vuonna 1971 otettiin käyttöön yleisiin tuomioistuimiin kuuluvien muutoksenhakutuomioistuinten oma siviili- ja rikosoikeudellisia asioita koskeva luettelo, johon asiantuntijat merkittiin heidän erikoisalansa mukaan (laki nro 71-498, 29.6.1971). Luetteloa täydennettiin ja mukautettiin vuosittain. Luetteloon merkintä oli uudistettava vuosittain, mutta käytännössä se uusittiin, jollei asiantuntijaa kohtaan ollut esitetty vakavaa kritiikkiä. Lisäksi otettiin käyttöön kassaatiotuomioistuimen kanslian laatima valtakunnallinen asiantuntijaluettelo, jota pidettiin vastaavin ehdoin.

Merkintäedellytykset

Tuomioistuinten asiantuntijaluettelot uudistettiin perinpohjaisesti 11. helmikuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-130 ja 23. joulukuuta 2004 annetulla asetuksella nro 2004-1463. Muutoksenhakutuomioistuinten luetteloihin merkitsemistä koskevat hakemukset toimitetaan muutoksenhakutuomioistuimen sijaintipaikan alioikeuden syyttäjälle (procureur de la République) ennen kunkin vuoden maaliskuun 1. päivää. Syyttäjä tutkii hakemukset ja lähettää ne valtakunnansyyttäjälle (procureur général), joka siirtää ne muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäiselle presidentille.

Luettelot laaditaan vuosittain marraskuun alkupuoliskolla muutoksenhakutuomioistuimen sijaintipaikan tuomareiden yleiskokouksessa (l'assemblée générale des magistrats). Laadinnassa otetaan huomioon kunkin tuomiopiirin tuomioistuinten tarpeet.

Kun asiantuntija merkitään muutoksenhakutuomioistuinten luetteloihin ensimmäistä kertaa, sovelletaan kolmen vuoden koeaikaa. Sen lopussa arvioidaan asiantuntijan kokemus ja tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömän juridisen tietämyksen hallinta, ennen kuin hänet uuden hakemuksen perusteella mahdollisesti merkitään luetteloon uudelleen. Asiantuntijoista ja tuomareista koostuva lautakunta tutkii toistamiseen hakijan asiakirjat ja antaa lausunnon, minkä jälkeen asiantuntija voidaan merkitä luetteloon viideksi vuodeksi.

Asetuksessa nro 2004-1463 (23.12.2004) mainittuja luetteloihin merkitsemisen kriteerejä tarkennettiin 24. joulukuuta 2012 annetulla asetuksella nro 2012-1451. Hakemuksia tarkasteltaessa otetaan huomioon ehdokkaiden pätevyys ja ammatillinen kokemus, myös jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Ranskassa hankittu asiantuntemus, sekä ehdokkaiden osoittama kiinnostus yhteistyön tekemiseen oikeuslaitoksen palveluksessa.

Valtakunnalliseen luetteloon voidaan merkitä ainoastaan sellaiset asiantuntijat, jotka ovat olleet viiden peräkkäisen vuoden ajan muutoksenhakutuomioistuimen luettelossa tai jotka voivat osoittaa jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tunnustetun pätevyyden, joka on hankittu kyseisessä valtiossa nimenomaan harjoittamalla vähintään viiden vuoden ajan toimintaa, joka antaa tuomioistuimille teknistä tietoa niiden lainkäyttötoiminnan yhteydessä.

Merkintä valtakunnalliseen luetteloon on voimassa seitsemän vuoden ajan.

Tähän luetteloon merkitsemistä tai uudelleen merkitsemistä koskevassa menettelyssä kassaatiotuomioistuimen syyttäjä vastaanottaa hakemukset (jotka on lähetettävä ennen 1. maaliskuuta), tutkii ne ja pyytää lausunnot sen muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäiseltä presidentiltä ja syyttäjältä, jonka luetteloon hakija on merkitty. Kassaatiotuomioistuimen kanslia laatii valtakunnalliset luettelot joulukuun alkupuoliskolla, eikä valtakunnansyyttäjän toimisto käsittele asiaa.

Asiantuntijaluetteloiden osastojen nimikkeet

Asiantuntijaluetteloiden osastojen valtakunnallinen yhdenmukaistettu nimikkeistö on vahvistettu asetuksen nro 2004-1463 (23.12.2004) 1 §:n nojalla annetulla oikeusministerin asetuksella (10.6.2005). Luettelo jakautuu toimialoihin (talouden alojen mukaan, esim. maatalous, terveydenhuolto, eri teollisuudenalat ym.) ja osastoihin (tieteenalojen mukaan, esim. sisätautioppi, kirurgia) ja erikoisaloihin (tieteenalojen sisällä: allergiat, ruoansulatuskanavan kirurgia jne.). Tulkkauksen ja kääntämisen toimiala (H) sisältää tulkkauksen osaston (H1) ja kääntämisen osaston (H2). Ne jakautuvat erikoisaloihin kieliryhmän mukaan (romaaniset kielet, germaaniset kielet, slaavilaiset kielet jne.). Tällä tavoin erikoisalojen otsikot kattavat kaikki puhutut ja kirjoitetut kielet. Toimialaan kuuluu myös viittomakieltä ja sormiaakkosviestintää koskeva osasto (H3).

Asiantuntijoiden erikoisalojen uuden yhdenmukaisen nimikkeistön laadinnan yhteydessä kääntäjät ja tulkit siis säilytettiin tuomioistuinten asiantuntijaluetteloissa, mutta heille osoitettiin erityinen osasto. Vaikka tämän ammattiryhmän pääasiallisena tehtävänä ei olekaan asiantuntijatehtävien suorittaminen sanan suppeassa merkityksessä, he ovat tuomioistuinten asiantuntijoiden tavoin oikeusviranomaisten satunnaisia yhteistyötahoja, ja heidät voidaan tarvittaessa nimetä oikeuden asiantuntijoiksi siviiliprosessilain 232 §:n nojalla osallistumaan tuomioistuinten pyynnöstä varsinaiseen tutkintaan, kuten kuulemisiin.

Kaikkien näiden seikkojen perusteella vuoden 2004 uudistuksen yhteydessä ei katsottu aiheelliseksi luoda järjestelmää, jossa tulkit ja kääntäjät olisi merkitty erillisiin luetteloihin.

Päivitetty viimeksi: 08/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.