Õigustõlkijad/-tõlgid

Romania

Sellel lehel esitatakse teavet õigustõlkija või -tõlgi leidmise kohta Rumeenias.

Sisällön tuottaja:
Romania

Kuidas leida õigustõlkija või -tõlk Rumeenias?

Rumeenia volitatud tõlkijate ja tõlkide andmebaasi haldab Rumeenia Justiitsministeerium. Andmebaas sisaldab nende tõlkijate ja tõlkide andmeid, kellel on Rumeenia Justiitsministeeriumi väljastatud tegevusluba.

Nimetatud volitatud isikud osutavad tõlketeenuseid järgmistele asutustele/isikutele:

 • Kõrgem Kohtunike Nõukogu (Consiliul Superior al Magistraturii);
 • justiitsministeerium (Ministerul Justiției);
 • Kõrgem Kassatsioonikohus (Înalta Curte de Casație și Justiție);
 • riigiprokuratuur (Ministerul Public);
 • Riiklik Korruptsioonivastase Võitluse Büroo (Direcția Națională Anticorupție);
 • kriminaaluurimisasutused;
 • kohtud;
 • notarid;
 • advokaadid ja
 • kohtutäiturid.

Kriminaaluurimisasutustele, kohtutele, notaritele, advokaatidele, justiitsministeeriumile ja muudele eespool loetletud isikutele või asutustele teenuseid osutavate tõlkidele ja tõlkijatele tegevusloa andmist ja nende töö tasustamist reguleeritakse seadusega nr 178/1997.

Tõlkijate andmebaas sisaldab teavet alates 2002. aastast.

Kas juurdepääs Rumeenia tõlkijate ja tõlkide andmebaasile on tasuta?

Üldsusele on tasuta kättesaadav järgmine teave:

 • volitatud tõlkija või tõlgi nimi;
 • keel või keeled, millesse/millest tõlkijal või tõlgil on lubatud tõlkida;
 • tegevusloa number;
 • telefoninumber.

Andmebaas sisaldab ka järgmist teavet, mis ei ole avalik:

 • tõlkija või tõlgi isikukood;
 • tõlkija või tõlgi postiaadress.

Kuidas leida volitatud tõlkija või tõlk Rumeenias?

Andmebaasist saab otsida andmeid järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. volitatud tõlkija või tõlgi nimi;
 2. asjaomase apellatsioonikohtu nimi (kõik apellatsioonikohtud kannavad oma asukoha omavalitsuse nime. Rumeenias on 15 apellatsioonikohut, kes on pädevad arutama asju vastavalt üldisele kohtualluvusele oma tööpiirkonnas; tööpiirkonnad langevad kokku riigi halduspiirkondadega; seetõttu saab nimetatud otsingukriteeriumit tegelikult kasutada tõlkijate ja tõlkide leidmiseks konkreetse kohtu tööpiirkonnale vastavas geograafilises ja halduspiirkonnas);
 3. keelekombinatsioonid (kui kuvatakse võõrkeel, on teiseks keeleks rumeenia keel);
 4. tegevusloa number;
 5. tegevusloa aegumise kuupäev (otsinguks sisestada sõna „Ordin” („korraldus”) – kuvatakse justiitsministeeriumi normatiivakt, millega peatatakse või tühistatakse tõlkija või tõlgi tegevusluba).
Viimati uuendatud: 23/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.