Sudski tumači

Francuska

Ovdje se nalaze informacije o tome kako pronaći usmenog prevoditelja za sudjelovanje u sudskom postupku ili prema potrebi prevoditelja, putem službenih internetskih stranica.

Sadržaj omogućio
Francuska

Kako pronaći prevoditelja u Francuskoj

Služba za dokumentaciju i analizu pri Kasacijskom sudu objavljuje sljedeće na svojim internetskim stranicama:

  • popis stručnjaka koje odobrava Kasacijski sud u PDF formatu. Postoje i poveznice na internetske stranice nekih žalbenih sudova. Popis stručnjaka koje odobrava Kasacijski sud svake godine sastavlja upravni odbor (bureau) Suda.
  • popise sudskih stručnjaka koje sastavlja svaki žalbeni sud, uključujući stručnjake navedene u rubrici usmeno i pismeno prevođenje. Popise sudskih stručnjaka koje sastavljaju žalbeni sudovi ažuriraju žalbeni sudovi i šalju Kasacijskom sudu u različitim vremenskim razmacima.

Kasacijski sud nema bazu podataka sa svim usmenim i pismenim prevoditeljima kao takvu.

Popisi s imenima, podacima za kontakt, datumima rođenja i područjima specijalizacije stručnjaka dostupni su za 36 žalbenih sudova.

Treba li platiti pretraživanje usmenih ili pismenih prevoditelja?

Ne, pristup internetskim stranicama nije ograničen.

Povijesni kontekst imenika prevoditelja u Francuskoj

Povijesni kontekst

Prvi službeni popisi stručnjaka koji mogu sudjelovati u kaznenim predmetima uvedeni su u francuski pravosudni sustav Zakonom od 30. studenoga 1892.

Postojali su i neslužbeni popisi osoba s tehničkim znanjima koje su najčešće imenovane u građanskim predmetima.

Zakonom (loi) br. 71-498 od 29. lipnja 1971. uveden je jedinstven popis za svaki žalbeni sud u redovnom sudskom sustavu, za građanske i kaznene predmete, a stručnjaci su navedeni po područjima specijalizacije. Taj se popis ažurirao i mijenjao svake godine. Uvrštenje na popis obnavljalo se svake godine, ali se u praksi automatski produljivalo stručnjacima koji nisu bili ozbiljno kritizirani. Uveden je i nacionalni popis stručnjaka, a sastavlja ga upravni odbor Kasacijskog suda i vodi na sličan način.

Uvjeti za uvrštenje na popise

Uvrštenje na popise sudskih stručnjaka detaljno je izmijenjeno Zakonom br. 2004-130 od 11. veljače 2004. i Odlukom br. 2004-1463 od 23. prosinca 2004. Do 1. ožujka svake godine zahtjevi za uvrštenje na popise žalbenih sudova podnose se javnom tužitelju (procureur de la République) na regionalnom sudu pri žalbenom sudu. Javni tužitelj razmatra zahtjeve i zatim ih upućuje glavnom javnom tužitelju (procureur général), koji ih podnosi prvom predsjedniku žalbenog suda.

Popise svake godine u prvoj polovici studenoga sastavlja opća skupština sudaca (assemblée générale des magistrats du siège) na žalbenom sudu, pri čemu se u obzir uzimaju potrebe suda u njegovim područjima nadležnosti.

Početno uvrštenje na popise žalbenih sudova vrši se na probno razdoblje od tri godine, na kraju kojeg se provodi procjena iskustva dotične osobe te se utvrđuje posjeduje li pravno znanje koje joj je potrebno za pravilno izvršenje svojih zadaća, u cilju ponovnog uvrštenja podnošenjem novog zahtjeva. Spis podnositelja zahtjeva ponovno se razmatra, a odbor stručnjaka i sudaca daje mišljenje, nakon čega se stručnjak može ponovno uvrstiti na popise na razdoblje od pet godina.

Odlukom br. 2012-1451 od 24. prosinca 2012. pojašnjeni su kriteriji koji su već navedeni u Odluci br. 2004-1463 od 23. prosinca 2004. Zahtjevi se razmatraju u kontekstu kvalifikacija i radnog iskustva podnositelja zahtjeva koje može biti stečeno u državi članici EU-a koja nije Francuska, i interesa koji podnositelj zahtjeva pokazuje za rad u pravosudnom sustavu.

Na nacionalni popis mogu se uvrstiti samo stručnjaci koji su pet uzastopnih godina uvršteni na popis žalbenih sudova ili koji dokažu da su njihove kvalifikacije priznate u državi članici Europske unije koja nije Francuska i stečene posebno obavljanjem u toj državi, u trajanju od najmanje pet godina, djelatnosti takve prirode da sudovima pružaju tehničke informacije tijekom njihove sudačke aktivnosti.

Razdoblje uvrštenja na nacionalni popis traje sedam godina.

Kad je riječ o postupku uvrštenja i ponovnog uvrštenja na taj popis, javni tužitelj pri Kasacijskom sudu prima zahtjeve koji se moraju poslati prije 1. ožujka, razmatra ih i traži mišljenje prvog predsjednika i javnog tužitelja pri žalbenom sudu na čiji je popis dotična osoba uvrštena. U prvoj polovini prosinca upravno vijeće Kasacijskog suda sastavlja nacionalni popis bez intervencije Ureda javnog tužitelja.

Rubrike u popisima stručnjaka

U skladu s člankom 1. Odluke br. 2004-1463 od 23. prosinca 2004., odlukom (arrêté) ministra pravosuđa od 10. lipnja 2005. utvrđeno je usklađeno nazivlje za rubrike u popisima sudskih stručnjaka za cijelu Francusku. Popis je podijeljen na sektore (branches, tj. gospodarske sektore poput poljoprivrede, zdravstva, industrije itd.), rubrike (rubriques, za stručne discipline poput medicine ili kirurgije) i područja specijalizacije (spécialités, tj. detaljniju podjelu unutar stručnih disciplina, poput alergologije, digestivne kirurgije itd.). Grana za usmeno i pismeno prevođenje „H” obuhvaća rubriku usmeno prevođenje („H1”) i rubriku pismeno prevođenje („H2”), podijeljene na područja specijalizacije po skupinama jezika (romanski, germanski, slavenski jezici itd.). Područja specijalizacije dovoljno su široko određena da obuhvaćaju sve govorene i pisane jezike. Postoji i rubrika („H3”) za znakovni jezik i metodu LPC (langage parlé complété).

U tom novom usklađenom nazivlju područja specijalizacije stručnjaka usmeni i pismeni prevoditelji nalaze se na općim popisima sudskih stručnjaka, ali imaju i svoje posebne rubrike. Iako davanje stručnih mišljenja u užem smislu riječi nije njihova primarna uloga, usmeni i pismeni prevoditelji, kao i drugi sudski stručnjaci, pomažu sudovima na povremenoj osnovi i mogu, prema potrebi, biti imenovani kao tehnički stručnjaci koji će sudjelovati u samoj istrazi, u skladu s člankom 232. novog Zakona o parničnom postupku, na primjer davanjem stručnog mišljenja.

Stoga se u vrijeme reforme iz 2004. nije smatralo potrebnim uvoditi posebna pravila za usmene i pismene prevoditelje ni uvrštavati ih na odvojene popise.

Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.