Юридически писмени/устни преводачи

Litva

В Литва не съществува база данни с писмени или устни преводачи.

Sadržaj omogućio
Litva

Как да търся заклет преводач в Литва?

При съдебни производства писмен/устен преводач ще бъде осигурен от съда.

За ваши лични нужди можете да намерите частни писмени и устни преводачи тук:

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.