Auktoriserade översättare/rättstolkar

Litva

Det finns ingen databas över översättare eller tolkar i Litauen.

Sadržaj omogućio
Litva

Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Litauen

Vid rättegångar tillhandahåller domstolen en översättare/tolk.

För privat behov kan privata översättare och tolkar hittas via följande webbplatser:

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.