Jogi szakfordító/tolmács

Ha egy másik tagállamban tartott tárgyaláson elhangzottakat kell megértenie vagy ott megértetnie magát, illetve szerződés vagy más jogi dokumentum jogi szakfordítására van szüksége, tolmácshoz vagy jogi szakfordítóhoz fordulhat.

Bevezetés

Az Európai Unión belüli mobilitás és migráció fokozódásával párhuzamosan nő a különböző állampolgárságú, eltérő kultúrához tartozó, eltérő nyelveket beszélő felek közötti (kereskedelmi, jogi, tudományos vagy személyes jellegű) kapcsolatok száma. Ez számos olyan helyzethez vezet, amelyekben fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokra van szükség. Mivel a hatóságoknak (gyakran bíróságoknak vagy más jogalkalmazó szerveknek) számos ilyen helyzetben szankcionáló vagy tanúsító szerepet kell betölteniük, gyakran előfordul, hogy megkövetelik az eredetileg más nyelven íródott dokumentumok hivatalos fordításának benyújtását.

A hivatalos fordítás célja tények tanúsítása jogi vagy közigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás során, valamint a külföldi eredetű jogi tények elismertetése és a származás szerinti jog alkalmazása külföldi állampolgárokra (nemzetközi magánjog).

A hivatalos fordítási szolgáltatások megszervezésére az Európai Unió egyes tagállamaiban különböző módokon, nagymértékben eltérő szakmai keretek között került sor (sokféle rendszer és gyakorlat). A kontinentális jogrendszerhez tartozó országokban – például Spanyolországban vagy Görögországban – a hiteles fordítói szakma gyakorlása különböző előfeltételekhez kötött, és arra a szakmai szabályzatok, a díjfizetés vagy hitelesítés tekintetében eltérő feltételek mellett kerül sor.

Ki a jogi szakfordító?

A fordító egy szövegnek valamely nyelvről egy másik nyelvre történő lefordítása útján készít írásos dokumentumot. A jogi szakfordítónak egyrészről a jog, másrészről azon szakterület alapfogalmaival és terminológiájával is tisztában kell lennie, amelyre a jogot alkalmazzák. A jogi szakfordítás központi szerepet tölt be a többnyelvű kommunikációban, mivel lehetővé teszi az egyének, vállalatok, jogi személyek és kormányzati szervek számára, hogy – akár az államhatárokon belül, akár különböző államok között – különböző nyelveken és eltérő kultúrákon átívelően kommunikáljanak. A jogi szakfordítás megköveteli a szakterminológia és a vonatkozó dokumentumokban alkalmazott nyelvi konvenciók ismeretét. A jogi szakfordító – mivel a jogásztársadalom tagja, és jogi szakértőkkel is kapcsolatba tud lépni – lehetővé teszi az Ön számára bármely konkrét ügy és a kapcsolódó jogi terminológia teljes körű megértését. A jogrendszerre vagy jogrendszerekre és a releváns jogi eljárásokra vonatkozó ismereteinek köszönhetően a jogi szakfordító segítséget tud nyújtani Önnek jogi cselekményei során.

Jogi szakfordító keresése esetén fontos szerepet játszanak a nyelvi kompetenciára és fordítási készségekre vonatkozó szakmai követelmények, valamint az egyes ügyekben alkalmazandó rendszerek, folyamatok, terminológia és nyelvi konvenciók ismerete.

Ki a jogi tolmács?

A tolmács szóbeli nyelvi szolgáltatást nyújt, amelynek során különböző módszerek alkalmazásával valamely nyelvről egy másik nyelvre tolmácsol (szinkron-, konszekutív vagy fülbesúgásos tolmácsolás). A jogi tolmács olyan szakember, aki elsősorban ügyvédekkel dolgozik együtt különböző jogi ügyekben, így többek között tárgyalások, tanúvallomások, meghallgatások, közvetítés, választottbíráskodás, ügyfelekkel való megbeszélések stb. alkalmával. A jogi tolmács segít Önnek a másik féllel való kommunikációban, ha Ön határon átnyúló eljárásban vesz részt.

Bírósági fordító/tolmács

A bírósági fordító/tolmács hivatalos iratok (házassági anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák, bírósági beadványok, ítéletek stb.) fordítására, illetve bíróságon (például a felek vagy tanúk vallomástétele során), rendőrségen (kihallgatás során, letartóztatást követően) vagy közigazgatási szervek előtt (például vámügyi ellenőrzések során) történő tolmácsolásra jogosult személy. A hivatalos bírósági fordítók/tolmácsok jogosultak fordításaikat hivatalos pecséttel ellátni a fordítás hitelességének tanúsítása érdekében.

A bírósági fordítóknak/tolmácsoknak munkanyelvükből (munkanyelveikből) általában egyetemi végzettséggel kell rendelkezniük, és különböző fordítási és tolmácsolási készségeket kell elsajátítaniuk, de az erre vonatkozó követelmények tagállamonként eltérőek.

A legtöbb uniós tagállam rendelkezik a bírósági fordítók/tolmácsok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó rendszerrel. A hiteles fordítók általában bírósági tolmácsként is jogosultak eljárni. A különböző országokban a bírósági fordítókra/tolmácsokra különböző hivatalos elnevezéseket használnak.

Hogyan találhatok fordítót/tolmácsot?

Jogi szakfordítót és/vagy tolmácsot jelenleg a fordítókat, illetve tolmácsokat nyilvántartó nemzeti adatbázisok segítségével találhat.  Ilyen adatbázisok azonban nem minden tagállamban léteznek. Egyes esetekben az igazságügyi minisztérium vagy a regionális felsőbíróságok honlapja tartalmaz a képzett fordítók/tolmácsok hivatalos vagy félhivatalos jegyzékére mutató hivatkozást.

A büntetőügyekre vonatkozóan a 2010/64/EU irányelv írja elő a tagállamok számára, hogy 2013. október 27-ig (az irányelv nemzeti jogba való átültetésére megállapított határidőig) törekedjenek ilyen nyilvántartás létrehozására. Ezen irányelv alapján a tagállamoknak meghatározott eljárást vagy mechanizmust kell biztosítaniuk annak megállapítására, hogy a gyanúsítottaknak vagy a vádlottaknak szükségük van-e tolmács és fordító segítségére, és késedelem nélkül biztosítaniuk kell a tolmácsolást a gyanúsítottak vagy a vádlottak számára. Fordításról azon iratok esetében kell gondoskodni, amelyek a védelemhez való jog gyakorlásának garantálása szempontjából alapvető jelentőségűek. Ezen alapvető jelentőségű iratokról kivételesen szóbeli fordítás vagy szóbeli összefoglaló is készíthető, amennyiben ez nem sérti az eljárás tisztességes voltát. A tolmácsolási és fordítási költségeket az eljárás kimenetelétől függetlenül a tagállamoknak kell fedezniük.

Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni többek között

  • a megfelelő nemzeti adatbázist fenntartó szervről,
  • a fordító vagy tolmács igénybevételére vonatkozó szabályokról,
  • a fordítók és tolmácsok illetékességi területéről,
  • a fordítók és tolmácsok képzéséről/végzettségéről,
  • a költségekről,
  • a biztosítási rendszerekről és az esetleges panaszeljárásokról,

kattintson a jobb oldalon található zászlók valamelyikére.

Utolsó frissítés: 01/02/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.