Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Nuolatinių teismo vertėjų (kroat. Stalni sudski tumači) statusas apskritai reglamentuojamas Teismų įstatyme (Zakon o sudovima) (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 ir 67/18) ir Nuolatinių teismo vertėjų veiklos taisyklėse (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN Nr. 88/08 ir 119/08), o jų teisės ir pareigos atskiruose procesuose reglamentuojamos specialiaisiais procesiniais įstatymais (Civilinio proceso įstatymu (Zakon o parničnom postupku), Baudžiamojo proceso įstatymu (Zakon o kaznenom postupku)).

Siekdamas įgyti nuolatinio teismo vertėjo statusą, pareiškėjas turi atitikti bendrąsias priėmimo į valstybės tarnybą sąlygas ir papildomas šias specialias sąlygas:

  • jis turi mokėti ne tik kroatų kalbą, bet ir gerai mokėti užsienio kalbą, o tais atvejais, kai teismo jurisdikcijoje viena iš oficialiųjų kalbų yra ne tik kroatų kalba, bet ir etninės ar nacionalinės bendruomenės ar mažumos kalba, jis taip pat turi gerai mokėti tą kalbą;
  • jis turi gerai išmanyti teismų sistemos sandarą, valstybės administravimo sistemą ir teisinę terminiją;
  • jis turi būti įgijęs universitetinį išsilavinimą.

Asmuo negali būti skiriamas nuolatiniu teismo vertėju, jeigu jis neturi teisės būti priimtas į valstybės tarnybą pagal Valstybės tarnautojų įstatymo (kroat. Zakon o državnim službenicima) 49 straipsnio a punktą, juo taip pat negali būti skiriamas asmuo, kuris galutiniu nuosprendžiu buvo nuteistas už nusikalstamą veiką, dėl kurios jam negalima patikėti nuolatinio teismo vertėjo pareigų, kol galioja teisiniai apkaltinamojo nuosprendžio padariniai, arba asmuo, kuriam draudžiama verstis ta profesija tuo metu, kai jis siekia būti paskirtas nuolatiniu teismo vertėju.

ES valstybės narės pilietis arba užsienio valstybės pilietis taip pat gali būti skiriamas nuolatiniu teismo vertėju, jeigu jis išmano teismų sistemą, valstybės administravimo sistemą ir teisinę terminiją ir yra įgijęs universitetinį išsilavinimą ir jeigu jis moka ne tik savo šalies kalbą, bet ir gerai moka kroatų kalbą arba etninės ar nacionalinės bendruomenės ar mažumos kalbą.

Nuolatiniai teismo vertėjai

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Teismo vertėjų žodžiu ir raštu asociacija)

Asociacija buvo įsteigta 2000 m. siekiant skatinti, plėtoti ir saugoti teismo vertėjų žodžiu ir raštu veiklą ir profesiją ir aktyviai prisidėti prie teisinės valstybės principų veikimo bei žmogaus teisių apsaugos.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Telefonas: +385 95 5654350

E. paštas info@ustip.hr

Nuolatinių teismo vertėjų asociacijos (kroat. Udruge stalnih sudskih tumača)

Kroatijoje veikia šešios nuolatinių teismo vertėjų asociacijos, kurių mokymo programas, skirtas kandidatams, pageidaujantiems tapti nuolatiniais teismo vertėjais, yra patvirtinusi Teisingumo ministerija.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Kroatijos profesinė teismo vertėjų asociacija, HSUST)

Asociacija buvo įsteigta 2007 m. ir yra viena iš šešių profesinių asociacijų Kroatijoje, akredituotų mokyti būsimus nuolatinius teismo vertėjus. Asociacija ne tik moko būsimus teismo vertėjus, bet ir padeda teismo vertėjams Kroatijos Respublikoje ir visoje Europoje palaikyti tarpusavio ryšius.

Instruktoriai yra paskirti teismo vertėjai, – jie taip pat yra teisininkai ir konkrečios kandidato kalbos dalyko dėstytojai.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Telefonas: +385 99 502 19 26

E. paštas hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Nuolatinių teismo vertėjų asociacija, USST)

Asociacija buvo įsteigta 2010 m. vasario 19 d. ir veikia Zagrebe. Tai yra profesinė ne pelno asociacija, eiliniais nariais priimanti tik nuolatinius teismo vertėjus, tuo ji išsiskiria iš lygiaverčių ir panašių asociacijų.

Pagrindinė asociacijos veikla, be kita ko, apima profesinių ryšių plėtojimą ir profesinį narių ugdymą; konferencijų, paskaitų, seminarų, kongresų, susitikimų ir kitų profesinių susirinkimų savo srities klausimais rengimą; bendradarbiavimą su kitomis lygiavertėmis ir panašiomis asociacijomis ir organizacijomis užsienyje ir su visomis asociacijos darbą remiančiomis organizacijomis.

2012 m. birželio 8 d. USST buvo priimta į EULITA (Europos teisės vertėjų žodžiu ir raštu asociaciją), tarptautinę teismo vertėjų ne pelno asociaciją, ir 2013 m. rugpjūčio 1 d. vienbalsiu sprendimu tapo visateise nare.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Tel. / Faksas +385 1 386 40 43

E. paštas info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Teismo vertėjų žodžiu ir raštu bendrija)

Teismo vertėjų žodžiu ir raštu bendrija yra 1989 m. įsteigta profesinė organizacija, turinti juridinio asmens statusą ir įregistruota Kroatijos Respublikos asociacijų registre.

Asociacija savo veikla visų pirma siekia skatinti ir tobulinti vertimo profesiją, organizuoti konferencijas, paskaitas, seminarus, kongresus, susitikimus ir kitus susirinkimus savo srities klausimais; plėtoti savo narių tarpusavio ryšius ir profesinį ugdymą; aktyviai dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su vertėjų / teismo vertėjų profiliu.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Telefonas: + 385 98 454007
Tel./faksas +385 1 615 33 85

E. paštas: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (TEMPUS teismo vertėjų asociacija)

Ši organizacija turi juridinio asmens statusą ir įregistruota Kroatijos Respublikos asociacijų registre.

TEMPUS siekia tobulinti vertimo profesiją, organizuoja konferencijas, paskaitas, seminarus, kongresus, profesinį mokymą, plėtoja vertėjų ir nuolatinių teismo vertėjų tarpusavio ryšius.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Telefonai: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

E. paštas tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Teismo vertėjų žodžiu ir raštu asociacija, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Telefonai: +385 98 473 470, +385 21 783 422

E. paštas info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Telefonai: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

E. paštas info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Profesinė nuolatinių teismo vertėjų asociacija)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Telefonas: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Teismo vertėjų žodžiu ir raštu asociacija)

Asociacija buvo įsteigta 2000 m. siekiant skatinti, plėtoti ir saugoti teismo vertėjų žodžiu ir raštu veiklą ir profesiją ir aktyviai prisidėti prie teisinės valstybės principų veikimo bei žmogaus teisių apsaugos.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Telefonas: +385 95 5654350

E. paštas info@ustip.hr

Paskutinis naujinimas: 18/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.