Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Prancūzija

Čia rasite informaciją apie tai, kaip prireikus pasinaudojant oficialia interneto svetaine rasti vertėją žodžiu, kuris dalyvautų teismo procese, arba vertėją raštu.

Turinį pateikė
Prancūzija

Kaip rasti vertėją Prancūzijoje?

Kasacinio teismo dokumentacijos ir tyrimų skyrius savo interneto svetainėje skelbia:

  • Kasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašą PDF formatu. Jame pateikiamos ir nuorodos į kai kurių apeliacinių teismų interneto svetaines. Kasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašą kasmet sudaro šio teismo administracija (pranc. bureau);
  • ekspertų sąrašus, sudaromus kiekvieno apeliacinio teismo, kuriuose nurodomi ekspertai, dirbantys vertimo raštu ir žodžiu srityse. Apeliaciniai teismai atnaujina savo sudaromus teismo ekspertų sąrašus ir reguliariai siunčia juos Kasaciniam teismui.

Kasacinis teismas neturi visų vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazės.

Paskelbti 36 apeliacinių teismų sąrašai, kuriuose nurodomos ekspertų pavardės, kontaktiniai duomenys, gimimo metai ir specializacija.

Ar vertėjo raštu arba žodžiu paieškos paslauga yra mokama?

Ne, interneto svetainėmis galima naudotis be apribojimų.

Prancūzijos vertėjų raštu registrų kūrimo aplinkybės ir istorija

Istorinės aplinkybės

Pirmieji oficialūs Prancūzijos teismų sistemos ekspertų sąrašai baudžiamosios teisės srityje buvo sudaryti priėmus 1892 m. lapkričio 30 d. įstatymą.

Taip pat buvo sudaryti neoficialūs techninių ekspertų, dažniausiai pasitelkiamų civilinėse bylose, sąrašai.

Remiantis 1971 m. birželio 29 d. įstatymu (pranc. loi) Nr. 71-498, kiekviename apeliaciniame teisme rengiamas bendras civilinių ir baudžiamųjų bylų ekspertų sąrašas, kuriame jie suskirstyti pagal specializaciją. Sąrašas buvo papildomas ir iš dalies keičiamas kasmet. Jame ekspertai kasmet buvo registruojami iš naujo, tačiau praktiškai griežtos kritikos nesulaukę ekspertai būdavo iš naujo registruojami automatiškai. Taip pat numatytas panašiai tvarkomas nacionalinių ekspertų sąrašas, kurį rengia Kasacinio teismo administracija.

Registracijos reikalavimai

Įrašymas į teismo ekspertų sąrašus buvo iš pagrindų peržiūrėtas 2004 m. vasario 11 d. įstatymu Nr. 2004-130 ir 2004 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 2004-1463. Kasmet iki kovo 1 d. paraiškos dėl įtraukimo į apeliacinių teismų sąrašus teikiamos prokurorui (pranc. procureur général) prie Apeliacinio teismo Apygardos teismo. Prokuroras jas išnagrinėja, o tuomet persiunčia generaliniam prokurorui (pranc. procureur général), kuris perduoda jas pirmajam apeliacinio teismo pirmininkui.

Sąrašus kasmet lapkričio pirmojoje pusėje sudaro apeliacinio teismo buveinės vietos teisėjų visuotinis susirinkimas (pranc. assemblée générale des magistrats du siège), kuris atsižvelgia į teismo poreikius jo jurisdikcijos srityse.

Po pirmo įrašymo į apeliacinių teismų sąrašus prasideda dvejų metų bandomasis laikotarpis, kuriam pasibaigus vertinama kandidato patirtis bei įgytos teisinės žinios, reikalingos pareigoms tinkamai vykdyti. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, sprendžiama dėl galimo pakartotinio jo įtraukimo į sąrašą pateikus naują paraišką. Tada, persvarsčius kandidato bylą ir gavus ekspertų bei teisėjų komisijos nuomonę, ekspertas pakartotinai įtraukiamas į sąrašą penkeriems metams.

2012 m. gruodžio 24 d. dekretu Nr. 2012-1451 buvo patikslinti reikalavimai, kurie jau buvo nurodyti 2004 m. gruodžio 23 d. dekrete Nr. 2004-1463. Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį, kuri gali būti įgyta ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose ES valstybėse narėse, taip pat į kandidato motyvaciją dirbti teisingumo sistemoje.

Į nacionalinį sąrašą gali būti įtraukiami tik ekspertai, kurie penkerius metus iš eilės buvo įrašyti į apeliacinio teismo sąrašą, arba kurie gali įrodyti, kad jų kvalifikacija yra pripažinta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nei Prancūzija – tokia kvalifikacija, be kita ko, įgyjama bent penkerius metus toje valstybėje vykdant veiklą, kuria teismams, vykdantiems teisminę veiklą, teikiama techninė informacija.

Registracija nacionaliniame sąraše galioja septynerius metus.

Įtraukimo į šį sąrašą pirmą kartą arba pakartotinio įtraukimo į jį procedūra yra tokia, kad prokuroras prie Kasacinio teismo gauna šias paraiškas, kurios turi būti išsiųstos iki kovo 1 d., jas išnagrinėja ir prašo apeliacinio teismo, į kurio sąrašą kandidatas įrašytas, pirmojo pirmininko ir prokuroro pateikti nuomonę. Gruodžio mėn. pirmoje pusėje Kasacinio teismo biuras sudaro nacionalinį sąrašą visiškai nedalyvaujant prokuratūrai.

Ekspertų sąrašuose naudojama kategorijų nomenklatūra

Pagal 2004 m. gruodžio 23 d. dekreto Nr. 2004-1463 1 straipsnį 2005 m. birželio 10 d. Teisingumo ministro dekretu (pranc .arrêté) nustatyta visos Prancūzijos suderinta teismo ekspertų sąrašuose naudojama kategorijų nomenklatūra. Sąrašas padalytas į šakas ((pranc. branches), tai yra ekonomikos sektoriai, pvz., žemės ūkis, sveikata ar pramonė ir t. t.), kategorijas ((pranc. rubriques), jos atitinka konkrečias disciplinas, pvz., mediciną ir chirurgiją) ir specializacijas ((pranc. Spécialités),, jomis disciplina patikslinama: alergologija, virškinamojo trakto chirurgija ir pan.). „H“ šaka, susijusi su vertimu žodžiu ir raštu, apima vertimo žodžiu kategoriją („H1“) ir vertimo raštu kategoriją („H2“), kurios yra suskirstytos į specializacijas pagal kalbų grupes (romanų kalbos, germanų kalbos, slavų kalbos ir t. t.). Taigi specializacijos pakankamai plačios ir apima bet kurią šnekamąją ar rašytinę kalbą. Taip pat numatyta („H3“) kategorija, susijusi su gestų kalba ir ženklais palengvinamu kalbėjimu.

Rengiant naują suderintą ekspertų specializacijų nomenklatūrą, vertėjai raštu ir žodžiu buvo palikti bendrosios teisės teismo ekspertų sąrašuose, tačiau jiems skirta atskira kategorija. Nors ekspertizės, kaip ji suprantama siaurąja prasme, atlikimas nėra vertėjų raštu ir žodžiu pagrindinė užduotis, jie, kaip ir teismo ekspertai, padeda teismams nenuolatinio darbo pagrindais ir prireikus pagal naujojo civilinio proceso kodekso 232 straipsnį gali būti paskirti techniniais darbuotojais bei teismų prašymu atlikti realias tyrimo ir konsultavimo užduotis.

Atsižvelgiant į šiuos argumentus, įgyvendinant 2004 m. reformą nuspręsta, kad nėra reikalo taikyti vertėjams žodžiu ir raštu specialią tvarką ar sudaryti atskirus jų sąrašus.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.