Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Beļģija

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā, izmantojot oficiālu tīmekļa vietni, vajadzības gadījumā sameklēt tulku vai tulkotāju, kas var palīdzēt tiesvedībā.

Saturu nodrošina
Beļģija

Kā atrast tulkotāju Beļģijā?

Pašlaik Beļģijā ir divas oficiālās centrālās datubāzes: viena tiesu ekspertu datubāze, otra — tulku, tulkotāju un tulku-tulkotāju datubāze.

Tās tika izveidotas ar 2014. gada 10. aprīļa likumu.

To oficiālie nosaukumi ir šādi:

  • Tiesu ekspertu valsts reģistrs (Le Registre national des experts judiciaires)
  • Tulku, tulkotāju un tulku-tulkotāju valsts reģistrs (Le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes)

Likums stājās spēkā 2016. gada 1. decembrī.

Kopš 2017. gada 15. jūnija šie reģistri ir pieejami tiesu iestādēm. Tas nozīmē, ka reģistri un prokuratūras vairs neuztur tiesu ekspertu vai tulku/tulkotāju sarakstus.

Vēlāk arī policijai būs piekļuve šiem reģistriem.

Šie reģistri ir ikvienam brīvi pieejami Federālā publiskā pārvaldes dienesta tieslietās tīmekļa vietnē.

Papildu saites

Tulku, tulkotāju un tulku-tulkotāju valsts reģistrs un Tiesu ekspertu valsts reģistrs

Lapa atjaunināta: 03/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.