Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Bulgārija

Bulgārijā nav pieejama tulku un tulkotāju datubāze.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Pašlaik nav elektroniskas tiesu tulkotāju datubāzes.

Saskaņā ar Likuma, ar ko groza Kriminālprocesa kodeksu, nobeiguma noteikumu 6. panta 4. punktu ir grozīts Tiesu sistēmas likuma 403. pants, lai tajā iekļautu jaunu 2. punktu, kurā paredzēts, ka tieslietu ministrs, vienojoties ar Augsto tiesu padomi, izdod noteikumus, ar ko paredz: procedūras un termiņus priekšlikumiem par iekļaušanu un izmaiņām sertificēto tulkošanas speciālistu sarakstos, nosacījumus, kas jāievēro, un šo speciālistu atalgojuma noteikšanas nosacījumus un kārtību. 2014. gada 16. maija Noteikumi Nr. N-1 par tiesas tulkotājiem (2014. gada 23. maija OV Nr. 43) tika izdoti saskaņā ar minēto likumā noteikto pilnvarojumu. Katrai rajona vai administratīvajai tiesai un Specializētajai krimināllietu tiesai ir reģistrs, kurā reģistrēti speciālisti, kuri ir sertificēti tiesu tulkotāji. Priekšlikumus iekļaušanai tiesu tulkotāju sarakstos var iesniegt ministrijas, aģentūras, iestādes, pašvaldības, arodbiedrības un citas organizācijas un akadēmiskās iestādes, kā arī potenciālie tiesu tulkotāji. Priekšlikumus iekļaušanai sarakstos iesniedz attiecīgās rajona vai administratīvās tiesas priekšsēdētājam vai Specializētās krimināllietu tiesas priekšsēdētājam.

Uz jautājumiem par dokumentu juridisku atzīšanu un tulkošanu attiecas Noteikumi par dokumentu un citu tekstu juridisku atzīšanu, apstiprināšanu un tulkošanu, kas pieņemti ar Ministru padomes 1958. gada Dekrētu Nr. 184.

Augstākā administratīvā tiesa atcēla 2008. gada 16. janvāra Noteikumus Nr. 1 par ekspertu reģistrāciju, kvalifikāciju un atalgojumu. Ir sagatavoti jauni noteikumi un Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē publicēts projekts sabiedriskajai apspriešanai saskaņā ar Likumdošanas aktu likuma 26. panta 2. punktu. Projekts ir nosūtīts apstiprināšanai Augstajai tiesu padomei un Iekšlietu ministrijai.

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.