Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Pastāvīgo tiesas tulku (stalni sudski tumači) statusu vispārīgi reglamentē Tiesu likums (Zakon o sudovima) (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 un 67/18) un Noteikumi par pastāvīgajiem tiesas tulkiem (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN Nr. 88/08 un 119/08), savukārt viņu tiesības un pienākumus individuālajās procedūrās reglamentē īpaši procesuālie likumi (Civilprocesa likums (Zakon o parničnom postupku), Kriminālprocesa likums (Zakon o kaznenom postupku)).

Uz pastāvīgā tiesas tulka amatu var pretendēt personas, kas atbilst vispārējiem nosacījumiem darbam civildienestā, kā arī šādiem īpašiem nosacījumiem:

  • papildus horvātu valodas zināšanām pilnībā pārvalda kādu svešvalodu un, ja attiecīgās tiesas jurisdikcijā papildus horvātu valodai oficiālā valoda ir kādas etniskās vai nacionālās kopienas vai minoritātes valoda, pilnībā pārvalda arī šo valodu;
  • pārzina tiesu sistēmas organizāciju, valsts pārvaldi un juridisko terminoloģiju;
  • ir ieguvušas akadēmisko grādu.

Par pastāvīgo tiesas tulku nevar iecelt personu, kuras uzņemšanai civildienestā ir šķēršļi, kā minēts Civildienesta likuma (Zakon o državnim službenicima) 49. panta a) punktā, vai personu, kura ar galīgu spriedumu ir notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, kura dēļ viņu nevar uzskatīt par uzticamu pastāvīgā tiesas tulka pienākumu veikšanai, kamēr saglabājas notiesāšanas juridiskās sekas, vai personu, kurai laikā, kad tā pretendē uz pastāvīgā tiesas tulka amatu, ir aizliegts praktizēt profesijā.

Par pastāvīgo tiesas tulku var iecelt arī ES dalībvalsts pilsoni vai ārvalstnieku, ja viņam ir zināšanas par tiesu varu, valsts pārvaldi un juridisko terminoloģiju un ja viņš ir ieguvis akadēmisko grādu, un ja papildus savas izcelsmes valsts valodas zināšanām viņš pilnībā pārvalda horvātu valodu vai etniskās vai nacionālās kopienas vai minoritātes valodu.

Pastāvīgie tiesas tulki

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Tiesas tulku un tulkotāju asociācija)

Asociācija tika izveidota 2000. gadā ar mērķi veicināt, attīstīt un aizsargāt tiesas tulku un tulkotāju darījumdarbību un profesiju un aktīvi veicināt tiesiskuma darbību un cilvēktiesību aizsardzību.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tālr.: +385 95 5654350

E-pasts: info@ustip.hr

Pastāvīgo tiesas tulku asociācija (Udruge stalnih sudskih tumača)

Horvātijā ir sešas pastāvīgo tiesas tulku asociācijas, kuru apmācības programmas kandidātiem, kuri vēlas kļūt par pastāvīgiem tiesas tulkiem, ir apstiprinājusi Tieslietu ministrija.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Horvātijas tiesas tulku profesionālā asociācija, HSUST)

Asociācija tika izveidota 2007. gadā, un tā ir viena no sešām profesionālajām asociācijām Horvātijā, kuras ir akreditētas apmācīt topošos pastāvīgos tiesas tulkus. Papildus topošo tiesas tulku apmācībai asociācija palīdz ar kontaktu izveidošanu starp tiesas tulkiem Horvātijas Republikā un visā Eiropā.

Par pasniedzējiem tiek iecelti tiesas tulki, kuri ir arī juristi un mācībspēki, kas māca kandidāta attiecīgo valodu.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Tālr.: +385 99 502 19 26

E-pasts: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Pastāvīgo tiesas tulku asociācija, USST)

Asociācija tika izveidota 2010. gada 19. februārī un atrodas Zagrebā. Tā ir bezpeļņas profesionālā asociācija, kas atšķirībā no līdzvērtīgām un līdzīgām asociācijām par ierindas biedriem uzņem tikai pastāvīgos tiesas tulkus.

Asociācijas galvenās darbības ietver profesionālo kontaktu veidošanu un savu biedru profesionālo attīstību, konferenču, lekciju, semināru, kongresu, sanāksmju un citu profesionālu saietu rīkošanu par profesionālajā jomā aktuālajiem jautājumiem, sadarbību ar citām līdzvērtīgām un līdzīgām asociācijām un organizācijām ārvalstīs, kā arī ar visām organizācijām, kas atbalsta šīs asociācijas darbu.

2012. gada 8. jūnijā USST tika uzņemta Eiropas Juridisko tulku un tulkotāju asociācijā (EULITA), kas ir starptautiska bezpeļņas tiesas tulku asociācija, un ar vienprātīgu lēmumu 2013. gada 1. augustā kļuva par tās pilntiesīgu locekli.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Tālr./fakss: +385 1 386 40 43

E-pasts: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Tiesas tulku un tulkotāju biedrība)

Tiesas tulku un tulkotāju biedrība ir 1989. gadā izveidota profesionāla organizācija, kurai ir juridiskas personas statuss un kura ir reģistrēta Horvātijas Republikas asociāciju reģistrā.

Biedrības darbība ir vērsta uz tulkošanas profesijas popularizēšanu un uzlabošanu, konferenču, lekciju, semināru, kongresu, sanāksmju un citu saietu organizēšanu par profesionālajā jomā aktuālajiem jautājumiem, profesionālo kontaktu veidošanu un savu biedru profesionālo attīstību, aktīvu dalību ar tulkotāju/tiesas tulku profilu saistītu tiesību aktu izstrādē.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Tālr.: + 385 98 454007
Tālr./fakss: +385 1 615 33 85

E-pasts: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Tiesu tulku asociācija TEMPUS)

Šai organizācijai ir juridiskas personas statuss, un tā ir reģistrēta Horvātijas Republikas Asociāciju reģistrā.

TEMPUS strādā ar mērķi uzlabot tulkošanas profesiju, organizē konferences, lekcijas, seminārus, kongresus, kā arī tulkotāju un pastāvīgo juridisko tulku profesionālo apmācību un profesionālo kontaktu veidošanu.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Tālr.: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

E-pasts: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Tiesas tulku un tulkotāju asociācija)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Tālr.: +385 98 473 470, +385 21 783 422

E-pasts: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Filiāle Rijekā: Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Tālr.: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

E-pasts: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Pastāvīgo tiesas tulku profesionālā asociācija)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Tālr.: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Tiesas tulku un tulkotāju asociācija)

Asociācija tika izveidota 2000. gadā ar mērķi veicināt, attīstīt un aizsargāt tiesas tulku un tulkotāju darījumdarbību un profesiju un aktīvi veicināt tiesiskuma darbību un cilvēktiesību aizsardzību.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tālr.: +385 95 5654350

E-pasts: info@ustip.hr

Lapa atjaunināta: 18/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.