Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Francija

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā, vajadzības gadījumā izmantojot oficiālu tīmekļa vietni, sameklēt tulku vai tulkotāju, kas var palīdzēt tiesvedībā.

Saturu nodrošina
Francija

Kā Francijā atrast tulkotāju

Kasācijas tiesas dokumentācijas un izpētes nodaļa savā tīmekļa vietnē tiešsaistē publicē:

  • Kasācijas tiesas apstiprinātu ekspertu sarakstu PDF formātā. Šeit pieejamas arī saites uz atsevišķu apelācijas tiesu tīmekļa vietnēm. Kasācijas tiesas apstiprināto ekspertu sarakstu katru gadu atjaunina Tiesas birojs;
  • tiesas ekspertu sarakstu izveido katra apelācijas tiesa, kurā reģistrēti arī tulku un tulkotāju sadaļā iekļautie eksperti. Apelācijas tiesa savus tiesu ekspertu sarakstus ik pa laikam atjaunina un nosūta Kasācijas tiesai.

Tomēr tiešā nozīmē Kasācijas tiesai nav tādas datubāzes, kurā būtu iekļauti visi tulki un tulkotāji.

Saraksti, kuros iekļauti ekspertu vārdi un uzvārdi, kontaktinformācija, dzimšanas gads un specializācija, ir pieejami par 36 apelācijas tiesām.

Vai tulkotāja un tulka meklēšana ir maksas pakalpojums?

Nē, piekļuve tīmekļa vietnēm ir bez ierobežojumiem.

Francijas tulkotāju katalogu vēsturiskais konteksts

Vēsture

Pirmos ekspertu sarakstus krimināllietu jomā oficiāli Francijas tiesu sistēmā izveidoja saskaņā ar 1892. gada 30. novembra likumu.

Paralēli lietoja arī neoficiālus sarakstus ar tiem kvalificētajiem speciālistiem, kurus visbiežāk pieaicināja civillietās.

Ar 1971. gada 29. jūnija Likumu Nr. 71-498 tiesu izstādēm katrā apelācijas tiesā civillietu un krimināllietu vajadzībām izveidoja vienotu ekspertu sarakstu, ekspertus sadalot pēc specializācijas. Sarakstu papildināja un grozīja katru gadu. Ieraksti bija atjaunināmi katru gadu, taču praksē ieraksti tika saglabāti, izņemot gadījumus, kad eksperts bija saņēmis nopietnus aizrādījumus. Arī Kasācijas tiesas birojs izveidoja ekspertu nacionālo sarakstu, kas darbojās ar līdzīgiem nosacījumiem.

Nosacījumi iekļaušanai sarakstā

Ekspertu reģistrēšanas kārtību tiesu ekspertu sarakstos radikāli mainīja ar 2004. gada 11. februāra Likumu Nr. 2004-130 un 2004. gada 23. decembra Dekrētu Nr. 2004-1463. Pieteikumus reģistrācijai apelācijas tiesu sarakstos katru gadu līdz 1. martam nosūta vispārējās pirmās instances tiesas prokuroram apelācijas tiesas mītnes vietā. Prokurors šos reģistrācijas pieteikumus izskata un pārsūta ģenerālprokuroram, kurš tos savukārt iesniedz apelācijas tiesas priekšsēdētājam.

Sarakstus katru gadu novembra pirmajā pusē apstiprina apelācijas tiesas tiesnešu kopsapulcē, ņemot vērā viņu jurisdikcijā esošo tiesu vajadzības.

Pēc sākotnējās reģistrācijas apelācijas tiesu sarakstos īpašā sadaļā kandidātam dod pārbaudes laiku uz trim gadiem, kura laikā vērtē viņa pieredzi un juridiskās zināšanas, kas nepieciešamas viņa funkciju veiksmīgai pildīšanai, lai jaunas kandidatūras iesniegšanas gadījumā lemtu par viņa atkārtotu iekļaušanu sarakstā. Pēc tam, kad ekspertu un maģistrātu komisija ir atkārtoti izskatījusi eksperta lietu un devusi savu atzinumu, viņu sarakstā reģistrē atkārtoti uz pieciem gadiem.

Ar 2012. gada 24. decembra Dekrētu Nr. 2012-1451 tika precizēti jau 2004. gada 23. decembra Dekrētā Nr. 2004-1463 minētie kritēriji iekļaušanai sarakstā. Pieteikumus izskata, ņemot vērā kandidātu kvalifikāciju un profesionālo pieredzi, tai skaitā kompetenci, kas gūta citā ES dalībvalstī ārpus Francijas, un viņu interesi sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm.

Ekspertu nacionālajā sarakstā var iekļaut tikai ekspertus, kuri apelācijas tiesas sarakstā ir reģistrēti vismaz piecus gadus pēc kārtas vai kuri pierāda kompetenci, kas ir atzīta citā Eiropas Savienības dalībvalstī ārpus Francijas un kas iegūta, šajā valstī vismaz piecus gadus veicot tādas darbības, ar kurām savas tiesu darbības ietvaros tiesām sniedz tehnisku informāciju.

Ekspertu nacionālajā sarakstā iekļauj uz septiņiem gadiem.

Lai ekspertu reģistrētu vai pārreģistrētu šajā sarakstā, vispirms Kasācijas tiesas ģenerālprokurors saņem šos pieteikumus, kuri jānosūta līdz 1. martam, izskata tos un saņem apelācijas tiesas, kurā ieinteresētā persona ir reģistrēta, priekšsēdētāja un ģenerālprokurora atzinumu. Decembra pirmajā pusē Kasācijas tiesas birojs, nepieaicinot Ģenerālprokuratūru, sagatavo nacionālo sarakstu.

Ekspertu sarakstu sadaļu nomenklatūra

Piemērojot 2004. gada 23. decembra Dekrēta Nr. 2004-1463 1. pantu, ar Tieslietu ministrijas 2005. gada 10. jūnija rīkojumu visā valsts teritorijā ieviesa ekspertu sarakstu sadaļu saskaņotu nomenklatūru. Saraksts ir sadalīts pa nozarēm (piemēram, ekonomika, lauksaimniecība, veselība, rūpniecība u. c.), sadaļām (atbilstoši disciplīnām, piemēram, medicīna, ķirurģija) un specialitātēm (disciplīnu sīkāks iedalījums: alergoloģija, gremošanas sistēmas ķirurģija u. c.). Ir izveidota arī “mutiskās-rakstiskās tulkošanas” nozare “H” ar mutiskās tulkošanas sadaļu (“H1”) un rakstiskās tulkošanas sadaļu (“H2”), kas savukārt ir sadalītas pa specializācijām pēc lingvistiskām kategorijām (romāņu valodas, ģermāņu valodas, slāvu valodas u. c.). Specializācijām ir doti pietiekami vispārinoši virsraksti, lai tajās iekļautu jebkuru mutiskā vai rakstiskā tulkošanā lietojamu valodu. Nozarē ietverta arī zīmju valodas sadaļa (“H3”).

Izstrādājot ekspertu specializāciju jauno saskaņoto nomenklatūru, tiesu ekspertu sarakstos iekļāva arī tulkotājus un tulkus, viņiem paredzot atsevišķu sadaļu. Tātad, ja šo speciālistu galvenais uzdevums nav veikt ekspertīzes šā vārda parastajā izpratnē, tad viņi tādā pašā statusā kā tiesu eksperti uzskatāmi par tiesu iestāžu ārštata sadarbības partneriem un vajadzības gadījumā saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 232. pantu viņus var pieaicināt kā tehniskus speciālistus, lai viņi pēc tiesu iestāžu pieprasījuma piedalītos izmeklēšanas darbībās, piemēram, konsultācijās.

Ņemot vērā visus šos apsvērumus, 2004. gada reformas laikā tulkiem un tulkotājiem neieviesa īpašu reģistrēšanas režīmu atsevišķos sarakstos.

Lapa atjaunināta: 08/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.