Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Francija

Šeit jūs atradīsiet informāciju par to, kā tiesas procesa vajadzībām atrast tulku vai tulkotāju, vai, ja nepieciešams, kā meklēšanā izmantot oficiālo tīmekļa vietni.

Saturu nodrošina
Francija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā Francijā atrast tulkotāju

Kasācijas tiesas dokumentācijas un izpētes nodaļa savā tīmekļa vietnē tiešsaistē publicē:

  • Kasācijas tiesas apstiprinātu ekspertu sarakstu PDF formātā. Šeit pieejamas arī saites uz atsevišķu apelācijas tiesu tīmekļa vietnēm. Kasācijas tiesas apstiprināto ekspertu sarakstu katru gadu atjaunina Tiesas birojs;
  • tiesas ekspertu sarakstu izveido katra apelācijas tiesa, kurā reģistrēti arī tulku un tulkotāju sadaļā iekļautie eksperti. Apelācijas tiesa savus tiesu ekspertu sarakstus ik pa laikam atjaunina un nosūta Kasācijas tiesai.

Tomēr tiešā nozīmē Kasācijas tiesai nav tādas datubāzes, kurā būtu iekļauti visi tulki un tulkotāji.

Saraksti, kuros iekļauti ekspertu vārdi un uzvārdi, kontaktinformācija, dzimšanas gads un specializācija, ir pieejami par 35 apelācijas tiesām.

Vai tulkotāja un tulka meklēšana ir maksas pakalpojums?

Nē, piekļuve tīmekļa vietnēm ir bez ierobežojumiem.

Francijas tulkotāju katalogu vēsturiskais konteksts

Vēsture

Pirmos ekspertu sarakstus krimināllietu jomā oficiāli Francijas tiesu sistēmā izveidoja saskaņā ar 1892. gada 30. novembra likumu.

Paralēli lietoja arī neoficiālus sarakstus ar tiem kvalificētajiem speciālistiem, kurus visbiežāk pieaicināja civillietās.

Ar 1971. gada 29. jūnija Likumu Nr. 71-498 un 1974. gada 31. decembra Dekrētu Nr. 74-1184 tiesu izstādēm katrā apelācijas tiesā civillietu un krimināllietu vajadzībām izveidoja vienotu ekspertu sarakstu, ekspertus sadalot pēc specializācijas. Sarakstu papildināja un grozīja katru gadu. Ieraksti bija atjaunināmi katru gadu, taču praksē ieraksti tika saglabāti, izņemot gadījumus, kad eksperts bija saņēmis nopietnus aizrādījumus. Arī Kasācijas tiesas birojs izveidoja ekspertu nacionālo sarakstu, kas darbojās ar līdzīgiem nosacījumiem.

Nosacījumi iekļaušanai sarakstā

Ekspertu reģistrēšanas kārtību tiesu ekspertu sarakstos radikāli mainīja ar 2004. gada 11. februāra Likumu Nr. 2004-130 un 2004. gada 23. decembra Dekrētu Nr. 2004-1463. Pieteikumus reģistrācijai apelācijas tiesu sarakstos vispirms iesniedz augstās instances tiesas (tribunal de grande instance) republikas prokuroram, kas tos izskata un nosūta ģenerālprokuroram, kurš savukārt tos iesniedz apelācijas tiesas priekšsēdētājam.

Sarakstus katru gadu apstiprina apelācijas tiesas tiesnešu ģenerālajā asamblejā.

Pēc sākotnējās reģistrācijas apelācijas tiesu sarakstos kandidātam dod pārbaudes laiku uz trim gadiem, kura laikā vērtē viņa pieredzi un juridiskās zināšanas, kas nepieciešamas viņa funkciju veiksmīgai pildīšanai, lai jaunas kandidatūras iesniegšanas gadījumā lemtu par viņa atkārtotu iekļaušanu sarakstā. Pēc tam, kad ekspertu un maģistrātu komisija ir atkārtoti izskatījusi eksperta lietu un devusi savu atzinumu, viņu sarakstā reģistrē atkārtoti uz pieciem gadiem.

Ar 2012. gada 24. decembra Dekrētu Nr. 2012-1451 tika precizēti kritēriji iekļaušanai sarakstā. Lūgumus izskata, ņemot vērā kandidātu kvalifikāciju un profesionālo pieredzi, tai skaitā kompetences, kas gūtas citās ES dalībvalstīs ārpus Francijas, un viņu interesi sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm. Var ņemt vērā arī tiesu iestāžu vajadzības.

Ekspertu nacionālajā sarakstā var iekļaut vienīgi tos ekspertus, kuri apelācijas tiesas sarakstā ir reģistrēti vismaz piecus gadus. Lai ekspertu reģistrētu vai pārreģistrētu valsts ekspertu sarakstā, vispirms Kasācijas tiesas ģenerālprokurors saņem šos pieteikumus un apelācijas tiesas, kurā ieinteresētā persona ir reģistrēta, priekšsēdētāja un ģenerālprokurora atzinumu. Pēc tam Kasācijas tiesas birojs, nepieaicinot ģenerālprokuratūru, sagatavo ekspertu valsts sarakstu.

Ekspertu sarakstu sadaļu nomenklatūra

Ar Tieslietu ministrijas 2005. gada 10. jūnija rīkojumu visā valsts teritorijā ieviesa ekspertu sarakstu sadaļu saskaņotu nomenklatūru. Saraksts ir sadalīts pa nozarēm (piemēram, ekonomika, lauksaimniecība, veselība, rūpniecība u. c.), sadaļām (atbilstoši disciplīnām, piemēram, medicīna, ķirurģija) un specialitātēm (disciplīnu sīkāks iedalījums: alergoloģija, gremošanas sistēmas ķirurģija u. c.). Ir izveidota arī “mutiskās – rakstiskās tulkošanas” nozare ar tulkošanas sadaļu, kas savukārt ir sadalīta pa specializācijām pēc lingvistiskām kategorijām (romāņu valodas, ģermāņu valodas, slāvu valodas u. c.). Specializācijām ir doti pietiekami vispārinoši virsraksti, lai tajās iekļautu jebkuru mutiskā vai rakstiskā tulkošanā lietojamu valodu.

Izstrādājot tiesību ekspertu specializāciju saskaņoto nomenklatūru, tiesu ekspertu sarakstos iekļāva arī tulkotājus un tulkus, viņiem paredzot atsevišķu sadaļu. Tātad, ja šo speciālistu galvenais uzdevums nav veikt ekspertīzes šī vārda parastajā izpratnē, tad viņi tādā pašā statusā kā tiesu eksperti uzskatāmi par tiesu iestāžu ārštata sadarbības partneriem un vajadzības gadījumā saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 232. pantu viņus var pieaicināt kā tehniskus speciālistus, lai viņi pēc tiesu iestāžu pieprasījuma piedalītos izmeklēšanas darbībās un sniegtu konsultācijas.

Ņemot vērā visus šos apsvērumus, 2004. gada reformas laikā tulkiem un tulkotājiem neieviesa īpašu reģistrēšanas režīmu atsevišķos sarakstos.

Lapa atjaunināta: 07/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.