Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: čehudāņufranču.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Grieķija

Grieķijā nav tīmekļa vietnes, kurā būtu sniegts zvērinātu tulkotāju vai tulku saraksts. Pašlaik tiek izstrādāts datubāzu un to elektronisko saskarņu digitalizācijas plāns.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā Grieķijā atrast zvērinātu tulkotāju vai tulku?

Krimināltiesību jomā mutisko un rakstisko tulkošanu Grieķijas tiesās reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 233.–238. pants. Tulkus un tulkotājus ieceļ kompetentā tiesa, tos izraugoties no attiecīga saraksta, ko ik gadu sagatavo Pirmās instances krimināllietu tiesu padome un apstiprina Apelācijas tiesu padome. Ārkārtējas steidzamības apstākļos par tulku var iecelt personu, kas nav iekļauta minētajos sarakstos.

Civiltiesību jomā Civilprocesa kodeksa 252. pantā ir paredzēts: ja liecinieks, eksperts vai lietas dalībnieks nezina grieķu valodu, tiek pieaicināts tulks, kuru ieceļ tiesa. Tādi paši noteikumi ir paredzēti Administratīvā procesa kodeksa 137. pantā.

Jāatzīmē, ka Ārlietu ministrijā ir tulkošanas dienests, kas saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu ir atbildīgs par publisko un privāto dokumentu oficiālu tulkošanu.

Ārvalstu publiskos dokumentus, kas izdoti valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas līgumslēdzēja puse, tulko tikai tad, ja uz tiem ir apostille, saskaņā ar minēto konvenciju, kas Grieķijā tika ratificēta ar Likumu 1497/1984 (Α΄188). Visi pārējie ārvalstu dokumenti jāapliecina Grieķijas konsulārajai iestādei dokumenta izcelsmes valstī vai attiecīgās valsts konsulārajai iestādei Grieķijā.

Tulkojums netiek nodrošināts bez maksas. Tulkošanas izmaksas nosaka ārlietu ministra vietnieks.

Turklāt saskaņā ar Advokātu kodeksu (36. pants Likumā Nr. 4194/2013, A’ 208) advokāta darbs ietver svešvalodā sagatavotu dokumentu tulkošanu un grieķu dokumentu tulkošanu jebkurā svešvalodā. Tulkojumam ir spēks jebkurā tiesā vai citā iestādē ar nosacījumu, ka tam ir pievienota tulkotā dokumenta apliecināta kopija un ka advokāts ir apliecinājis, ka pārvalda valodu, no kuras tas ir iztulkots.

Vai pastāv grieķu tulkotāju datubāze, kurai var piekļūt bez maksas?

Grieķijā nav centralizētas datubāzes ar ziņām par zvērinātiem grieķu tulkotājiem vai tulkiem.

Tomēr pastāv datubāze, kurā ir iekļauti Grieķijas Tulkotāju savienības (šī organizācija ir Starptautiskās tulkotāju federācijas (FIT) dalībniece) biedri, kuri ir profesionāli tulkotāji (daži ir arī tulki). Šajā datubāzē lietotāji var sameklēt tulku/tulkotāju pēc valodas un reģiona.

Turklāt dati par profesionāliem tulkotājiem dažādos valsts reģionos ir atrodami Jonijas Universitātes absolventu profesionālo tulkotāju savienības (FIT dalībniece) datubāzē, kuras locekļi specializējas divās no šādām trijām valodām: angļu, franču, vācu (lai iegūtu informāciju par savienības biedru valodu specializāciju, sazinieties ar pašu savienību).

Kā Grieķijā atrast zvērinātu tulkotāju?

Skatīt iepriekš.

Līdzīgas saites

Ārlietu ministrijas Tulkošanas dienests

Grieķijas Tulkotāju savienība

Jonijas Universitātes absolventu profesionālo tulkotāju savienība

Tieslietu ministrija (pieejami īpaši juristu lingvistu saraksti pa advokātu kolēģijām, kā arī prokuratūru un tiesu kontaktinformācija)

Lapa atjaunināta: 16/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.