Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Ungārija

Ungārijā nav centralizētas elektroniskas tulkotāju, kuri specializējas tieslietu jomā, vai tiesu tulku datubāzes.

Saturu nodrošina
Ungārija

Kā atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā Ungārijā?

Tikai kvalificēti specializēti tulki vai tulkotāji var veikt specializētu tulkošanu darba tiesisko attiecību ietvaros vai, saņemot cita veida atalgojumu.

Izņemot zemāk norādītos gadījumus, sagatavot apliecinātus tulkojumus, apliecināt svešvalodā sagatavotu dokumentu kopijas, kā arī veikt tulkojumu apliecināšanu ir tiesīgs Ungārijas tulkošanas un tulkojumu apliecināšanas birojs (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. - OFFI).

Saskaņā ar 1991. gada Notariāta likumu Nr. XLI notāri, kuri ir tiesīgi sagatavot dokumentus kādā svešvalodā, ir tiesīgi šajā svešvalodā veikt arī notāru kompetencē esošu dokumentu tulkojumus vai apliecināt šādu dokumentu tulkojumus. Notāri apliecina oriģinālu dokumentu tulkojumus, tulkojuma beigās pievienojot apliecinājuma klauzulu.

Diplomātiskās misijas, tostarp konsulārie departamenti, var veikt tulkojumus, izgatavot svešvalodā sagatavotu dokumentu kopijas un veikt apliecināšanas darbības, kā noteikts likumos un starptautiskos līgumos.

Kvalificēti specializēti tulki un specializēti korektori var sagatavot uzņēmumu reģistra izrakstu apliecinātus tulkojumus un autentiskus uzņēmuma dokumentu un datu tulkojumus jebkurā no ES oficiālajām valodām (atbilstoši uzņēmuma vēlmei) iesniegšanai uzņēmumu reģistrā.

Tulkošanas pakalpojumus tiesās, prokuroru birojos un tiesībaizsardzības iestādēs, kuras atrodas Budapeštā, nodrošina OFFI. OFFI ir jānodrošina mutiskais tulkojums arī tiesās, prokuroru birojos un tiesībaizsardzības iestādēs, kuras atrodas ārpus Budapeštas, ja šīs iestādes pašas nespēj nodrošināt mutiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanu, ieceļot kvalificētu tulku vai citu atbilstoši kvalificētu personu.

Saites un kontaktinformācija

Ungārijas tulkošanas un tulkojumu apliecināšanas birojs (OFFI)

Adrese: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Lapa atjaunināta: 06/04/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.