Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Rumānija

Šajā vietnē sniegtā informācija palīdzēs Jums atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā Rumānijā.

Saturu nodrošina
Rumānija

Kā atrast tulkotāju vai tulku Rumānijā

Rumānijas zvērināto tulkotāju datu bāze pieder Rumānijas Tieslietu ministrijai. Tajā ir pieejama informācija par Rumānijas Tieslietu ministrijas pilnvarotiem tulkiem un tulkotājiem.

Šie pilnvarotie tulki un tulkotāji sniedz savus pakalpojumus, kad to pieprasa:

 • Tiesnešu augstākā padome;
 • Tieslietu ministrija;
 • Augstākā kasācijas tiesa
 • prokuratūras dienesti;
 • Valsts korupcijas apkarošanas departaments;
 • kriminālizmeklēšanas iestādes;
 • tiesas;
 • valsts notāri;
 • advokāti;
 • tiesu izpildītāji.

To tulku un tulkotāju apstiprināšanu un darba samaksas kārtību, kuri sniedz pakalpojumus kriminālmeklēšanas iestādēm, tiesām, valsts notāriem, advokātiem, Tieslietu ministrijai un citām iepriekš minētajām iestādēm/amatpersonām, reglamentē Likums Nr. 178/1997.

Informācija tulkotāju datu bāzē tiek apkopota kopš 2002. gada.

Vai piekļuve Rumānijas tulkotāju datu bāzei ir bez maksas?

Bez maksas ir pieejama šāda informācija:

 • zvērinātā tulka vai tulkotāja vārds, uzvārds;
 • valoda vai valodas, kurās tulks vai tulkotājs ir pilnvarots tulkot;
 • licences numurs;
 • tālruņa numurs.

Datu bāzē ir iekļauta arī informācija, kas nav pieejama publiski:

 • personas kods;
 • tālruņa numurs;
 • pasta adrese.

Kā meklēt tulku vai tulkotāju tieslietu jomā Rumānijā

Datu bāze nodrošina meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

 1. zvērinātā tulka vai tulkotāja vārds un uzvārds;
 2. attiecīgās apelācijas tiesas nosaukums (apelācijas tiesu nosaukumi atbilst reģioniem, kuros tās atrodas. Tā kā Rumānijā ir 15 apelācijas tiesas, kuru teritoriālā kompetence tiesu lietās sakrīt ar administratīvā iedalījuma vienībām, izmantojot šo meklēšanas kritēriju, var atrast visus tulkus un tulkotājus, kuri darbojas konkrētai tiesai atbilstošajā ģeogrāfiskajā un administratīvajā reģionā);
 3. valodu kombinācijas (ja tiek parādīta svešvaloda, par otru pāra valodu ir uzskatāma rumāņu valoda);
 4. licences numurs;
 5. pilnvarojuma beigu termiņš (šādu meklēšanu var veikt pēc atslēgvārda “Ordin” ( “rīkojums”), kas ir tieslietu ministra izdots tiesību akts, ar ko pārtrauc vai anulē tulka vai tulkotāja pilnvaras).
Lapa atjaunināta: 22/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.