Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Skotijā šobrīd nav vienas centralizētas tieslietu jomas tulku vai tulkotāju datubāzes. Tomēr informāciju var meklēt vairākos decentralizētos reģistros un sarakstos, piemēram:

Ja jūs vēlaties saņemt juridisko palīdzību attiecībā uz mutisko un rakstisko tulkošanu, ieteicams ir Skotijas Juridiskās palīdzības padomes (Scottish Legal Aid Board, SLAB) reģistrs.

Saites

Skotijas Juridiskās palīdzības padome, Nacionālais valsts darbā nodarbināto tulku reģistrs, Policijas un tiesu tulku asociācija, Rakstiskās un mutiskās tulkošanas institūts

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.