Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Slovākija

Šajā lapā īsi apkopota informācija par Slovākijas tulkotāju un tulku sarakstu.

Saturu nodrošina
Slovākija

Kāda informācija ir iekļauta Slovākijas tulkotāju un tulku sarakstā?

Ekspertu, tulku un tulkotāju sarakstu uztur Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), un tajā iekļauta sadaļa par tulkiem un sadaļa par tulkotājiem, apkopojot informāciju par 1341 tulkotāju un 1240 tulkiem, kuriem ir piešķirta atļauja veikt rakstiskas vai mutiskas tulkošanas darbības atbilstoši Likumam Nr. 382/2004 par ekspertiem, tulkiem un tulkotājiem, ar ko groza konkrētus citus likumus, un kuri ir vai bija iekļauti ekspertu, tulku un tulkotāju sarakstā.

Ekspertu, tulku un tulkotāju sarakstā ir iekļauta atsevišķa sadaļa par tulkiem un atsevišķa sadaļa par tulkotājiem. Šī informācija ir pieejama tikai slovāku valodā.

Visi tulki un tulkotāji, kas ekspertu, tulku un tulkotāju sarakstā iekļauti attiecīgajā sadaļā atbilstoši to valodu prasmēm, ir tiesīgi izmantot Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas izsniegtos identifikatorus, proti, tulka/tulkotāja identitātes karti un tulka/tulkotāja oficiālo spiedogu.

Vai piekļuve tulkotāju un tulku sarakstam ir bez maksas?

Piekļuve tulkotāju un tulku sarakstam un meklēšana tajā ir bez maksas.

Kā atrast tulkotāju vai tulku Slovākijā?

Informāciju par tulkiem un tulkotājiem var atrast Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Reģistri, izraugoties izvēlni Tulkotāji un tulki.

Tulkotāju un tulku kontaktinformāciju (kā arī citu informāciju attiecīgos gadījumos) var meklēt tīmekļa vietnē. Atsevišķus tulkotājus un tulkus var meklēt pēc viņu reģistrācijas numura, valodas, vārda un uzvārda, pašvaldības, rajona, reģiona vai kombinējot šos kritērijus. Kad no meklēšanas rezultātiem ir izraudzīta konkrēta persona, tiek parādīta detalizēta informācija, piemēram, viņas kontaktinformācija, piešķirtās atļaujas veikt mutiskas vai rakstiskas tulkošanas darbības tvērums, atļaujas sākuma datums (un attiecīgā gadījumā derīguma beigu datums), pēdējo trīs gadu laikā piemērotās sankcijas attiecībā uz pienākumu pildīšanu; aizlieguma gadījumā informācijā norādīts aizlieguma piemērošanas laikposms, informācija par darbības pagaidu apturēšanu, tai skaitā norāde par juridisko pamatu, pagaidu darbības apturēšanas sākuma un beigu datums, informācija par darbības pārtraukšanu, tai skaitā pārtraukšanas sākuma un beigu datums, reģistrācijas numurs un aktualizēta informācija par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Papildu saites

Tulku saraksts

Tulkotāju saraksts

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 27/10/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.