Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Spānija

Šī nodaļa paredzēta, lai palīdzētu atrast tulku vai juridisko tekstu tulkotāju Spānijā.

Saturu nodrošina
Spānija

Kā atrast tulku vai juridisko tekstu tulkotāju Spānijā?

I. Tulki un tulkotāji tieslietu sistēmā

Spānijā zvērinātus tulkus un tulkotājus tieslietu sistēmā reglamentē šādi:

Konstitucionālā likuma par tiesu iestādēm 231. panta 5. punktā ir noteikts, ka “mutiskos tiesas procesos atļauju darboties kā tulkam vai izmantot zīmju valodu piešķir saskaņā ar piemērojamiem procesuālajiem noteikumiem”.

Kriminālprocesa kodeksa 440. pants nosaka tiesības saņemt tulka atbalstu, savukārt 441. pantā teikts: “Tulks ir jāizvēlas no attiecīgi kvalificētām personām, ja tādas ir konkrētajā pašvaldībā. Ja tādu personu nav, par tulku var nozīmēt attiecīgās valodas skolotāju, bet gadījumā, ja tāda nav, — jebkuru personu, kas runā attiecīgajā valodā.”

Kriminālprocesa kodeksa 762.8 pantā teikts: “Ja apsūdzētais vai liecinieki nesaprot spāņu valodu vai nerunā tajā, piemērojama 398., 440. un 441. pantā noteiktā procedūra. Nav nepieciešams, lai tulkam būtu oficiāla kvalifikācija.”

2015. gada 27. aprīļa Likuma Nr. 4/2015 par noziegumos cietušo tiesībām 9. pantā ir atzītas tiesības uz rakstisku un mutisku tulkojumu.

Parasti civillietās un krimināllietās ar juridisko palīdzību tulkotāja vai tulka pakalpojumus apmaksā Tieslietu ministrija (vai autonomie apgabali ar pilnvarām tieslietu jomā), bet civilprocesos bez juridiskās palīdzības izdevumus par tulkotāja vai tulka pakalpojumiem sedz prasītājs. Tulku pakalpojumi tiek izmantoti arī administratīvajos tiesas procesos, piemēram, saistībā ar patvēruma pieteikumiem.

II. Zvērināti tulkotāji un tulki

Lai kvalificētos par zvērinātu tulkotāju vai tulku, jānokārto Ārlietu ministrijas organizēts eksāmens. Personas, kas ir ieguvušas šo kvalifikāciju, ir pilnvarotas veikt oficiālus tulkojumus.

Vai piekļuve tulkotāju datubāzei Spānijā ir par brīvu?

Spānijā nav datubāzes, kurā būtu apkopota informācija par tulkiem un tulkotājiem.

Kā atrast juridisko tekstu tulkotāju Spānijā?

Tomēr Ārlietu un sadarbības ministrija publicē to personu sarakstu, kuras ir nokārtojušas zvērinātu tulku eksāmenu.

Ar sarakstu var iepazīties bez maksas, un tas ietver valodu un katras valodas tulkotāju sarakstu alfabēta kārtībā.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.