Juridisch vertalers/tolken

Bulgarije

Bulgarije beschikt niet over een databank van vertalers en tolken.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Er is momenteel geen elektronische databank van gerechtsvertalers.

Op grond van § 6, lid 4, van de Slotbepalingen van de wet tot wijziging van het wetboek van strafvordering is artikel 403 van de wet op het justitiële stelsel gewijzigd om er een nieuw lid 2 in op te nemen, waarin wordt bepaald dat de minister van Justitie, in overleg met de Hoge justitiële raad, een verordening vaststelt tot vaststelling van: de procedures en termijnen voor voorstellen voor opneming en wijzigingen in de lijsten van als vertaler gecertificeerde specialisten; de voorwaarden waaraan moet worden voldaan; en de voorwaarden en de procedure voor de vaststelling van hun bezoldiging. Verordening nr. N-1 van 16 mei 2014 betreffende gerechtsvertalers (SG nr. 43 van 23 mei 2014) is vastgesteld op grond van die wettelijke machtiging. Elke provinciale of administratieve rechtbank en de gespecialiseerde strafrechtbank beschikt over een register met beroepsbeoefenaren die als gerechtsvertalers zijn gecertificeerd. Voorstellen voor opname in de lijsten van gerechtsvertalers kunnen worden ingediend door ministeries, agentschappen, instellingen, gemeenten, beroeps- en andere organisaties en academische instellingen, alsook door toekomstige gerechtsvertalers. Voorstellen voor opname in de lijsten worden ingediend bij de voorzitter van de betrokken provinciale of administratieve rechtbank of bij de voorzitter van de gespecialiseerde strafrechtbank.

Kwesties in verband met de wettelijke erkenning en vertaling van documenten vallen onder de regeling inzake wettelijke erkenning, certificering en vertaling van documenten en andere teksten, aangenomen bij decreet nr. 184 van de ministerraad van 1958.

Verordening nr. 1 van 16 januari 2008 betreffende de registratie, de kwalificaties en het honorarium van deskundigen is door het administratieve hooggerechtshof ingetrokken. Er is een nieuwe verordening voorbereid en een ontwerp ervan is voor openbare raadpleging gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie, overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de wet wetgevingsinstrumenten. Het ontwerp is ter goedkeuring toegezonden aan de Hoge justitiële raad en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Laatste update: 08/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.